Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Vasaras pēdiņas nākotnei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt mērķa grupas - Latvijas bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, lai mazinātu viņu sociālo atšķirtību, nodrošinot viņiem atbalsta pasākumus, kas nepieciešami viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tiešie mērķi:

  • Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt mērķa grupas - Latvijas bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, lai mazinātu viņu sociālo atšķirtību, nodrošinot viņiem atbalsta pasākumus, kas nepieciešami viņu dzīves Sagatavot un īstenot vasaras semināru, kurā 17 dienas tiekas vismaz 50 Latvijas bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem;
  • Nodrošināt visiem dalībniekiem iespēju uzlabot veselības stāvokli, apgūt jaunas prasmes, piedalīties rehabilitācijas un radošās nodarbībās.

Apakšprojektu  paredzēts realizēt Jūrmalā, īstenojot sekojošas aktivitātes: apakšprojekta administrēšana, semināra sagatavošana un norise, rezultātu apkopošana un izvērtēšana, publicitāte.
Plānotieapakšprojekta rezultāti:

  • Īstenots seminārs: 7 dienas – 20 maziem bērniem, 10 dienas – 30 jauniešiem;
  • Vismaz 50 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem piedalījušies dažādās nodarbībās, uzlabojot savu veselības stāvokli un gūstot iemaņas tālākam darbam ar sevi, saņēmuši speciālistu konsultācijas un ieteikumus, apguvuši jaunas iemaņas, lai kļūtu sabiedriskāki, atvērtāki un patstāvīgāki, guvuši jaunus iespaidus, pozitīvu emociju un atraduši jaunus draugus;
  • Pēc semināra beigām semināra dalībnieki un to ģimenes labāk var nodrošināt pašaprūpi, viņi ir uzzinājuši par jaunākajām sociālās aprūpes iespējām, medicīnas un sociālās rehabilitācijas metodēm, kuras var izmantot ikdienā; nepieciešamības gadījumā viņi var sazināties ar seminārā iepazītajiem speciālistiem.Projekta rezultāti:

• Sagatavots un īstenots vērienīgs vasaras seminārs divām vecuma grupām: (1) septiņu dienu mazo bērnu nometne, kurā piedalījās 20 bērni (ar 20 pavadoņiem), un (2) 10 dienu lielo bērnu un jauniešu nometne ar 30 dalībniekiem (un 14 pavadoņiem) no visas Latvijas;
• Semināra programma izstrādāta, ņemot vērā iesaistīto organizāciju un speciālistu iepriekšējo pieredzi, kā arī dalībnieku vajadzības, kas noskaidrotas telefonintervijās. Tāpat, veicot dalībnieku atlasi, ņemti vērā dzimumu līdztiesības principi;
• Semināra dalībniekiem tika nodrošināta iespēja drošā un draudzīgā vidē:

  • uzlabot veselības stāvokli, saņemot ikdienā nepieejamās speciālistu konsultācijas un piedaloties nodarbībās;
  • apgūt jaunas sociālās un radošās prasmes un iemaņas semināra laikā pieejamajās darbnīcās un aktivitātēs;
  •  piedalīties rehabilitācijas nodarbībās pie fizioterapeita, psihologa, ergoterapeita, mākslas terapeita un mūzikas terapeita;
  •  izmēģināt spēkus speciālā rehabilitācijas trīsriteņa izmantošanā;
  •  piedalīties dažādās radošajās darbnīcās;

• Iegādāts specializētais rehabilitācijas aprīkojums un speciālais rehabilitācijas trīsritenis „Senator 20". Trīsritenis atrodas biedrības telpās. Tā kā blakus biedrības telpām atrodas Rīgas 85.vidusskolas stadions, visiem biedrības biedriem, semināra dalībniekiem, kā arī cietiem interesentiem ir iespēja izmantot rehabilitācijas velosipēdu braucieniem pa šo stadionu;
• Semināra vajadzībām izveidotie lekciju un nodarbību materiāli ir pieejami biedrības biedriem, iesaistītajiem speciālistiem un citiem interesentiem.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions,Jūrmala
Piešķirtais finansējums: 21755.00 LVL / 30 954.58 EUR
Izlietotais finansējums: 21 743,11 LVL LVL / 30 937.66 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-148
Projekta īstenotājs: biedrība "Latvijas bērniem ar kustības traucējumiem"
Sadarbības partneris: Rīgas domes Labklājības departaments
Uzsākšanas datums: 01.06.2011.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Īstenošanas vieta: Rīgas reģions, Jūrmala
Juridiskā adrese: Varžu iela 3, Rīga, LV-1035
Telefons: 29460606
Fakss: 67579798
E-pasts:
WWW adrese: http://lbakt.zb.lv