Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Jā darbam, nē cilvēktirdzniecībai!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектов

Projekta „ Jā darbam, nē cilvēktirdzniecībai!” tiešais mērķis: informēt un izglītot bērnus un jauniešus, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, par mūsdienu cilvēku tirdzniecību, lai viņi varētu brīvi izvēlēties nodarbošanos, nekļūstot par upuriem cilvēku tirdzniecības tīklā iesaistītajām personām. Projekta Vispārējais mērķis ir cīnīties pret cilvēktirdzniecību, palīdzot nodrošināt drošu darba meklēšanas vidi.
Projekta ilgums: 12 mēneši, no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim
Projekta sadarbības partneri: NVO no Valmieras, Daugavpils un Ventspils. Papildus plānots projektā sadarboties ar Bērnu namu „Dzeguzīte”, modes aģentūrām, Valsts policijas atbildīgajām institūcijām, Valsts probācijas dienestu, Rīgas pašvaldības iestādēm, Brīvo arodbiedrību savienību un Nodarbinātības valsts aģentūru, izglītības iestādēm, NVO.
Projektā plānots iesaistīt vairākas mērķa grupas –bērnus un jauniešus, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam:

  1. Bērni un jaunieši no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas. Kopējais skaits :230 (Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme).
  2. Bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Kopējais skaits: 30 (Aizkraukle, Zemgale).
  3. Jaunie vecāki (līdz 25 gadiem). Kopējais skaits: 20 (Ventspils, Kurzeme).
  4. Jaunieši bezdarbnieki un darba meklētāji. Kopējais skaits: 292 (Rīga, Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme).
  5. Policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, bērni un jaunieši likumpārkāpēji, bērni un jaunieši ieslodzījuma vietās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni un jaunieši. Kopējais skaits: 20 (Valmiera, Vidzeme).
  6. Bērni un jaunieši, kas cietuši no vardarbības. Kopējais skaits: 20(Rīga).

Projekta  galvenās aktivitātes: semināru un apmācību programmas izstrāde; informācijas apzināšana par pašreizējo situāciju modeļu aģentūru jomā, par normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē cīņu pret cilvēktirdzniecību Latvijā; Informatīvie mēneši Latvijas reģionos un Rīgā; individuālās konsultācijas (psiholoģiskas, juridiskas); semināri; publicitātes pasākumi un informatīvo materiālu izplatīšana; vietējās un starptautiskās nozīmes forums internetā, video materiāla sagatavošana par projektu, par cīņu pret cilvēktirdzniecību; Projekta noslēguma pasākums.
Projekta rezultātā:
Sabiedrībā tiks raisīta diskusija par cilvēku tirdzniecības problēmu(lai cīnītos ar šo fenomenu), veicinot pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskā sektora un valsts institūciju sadarbību cīņā pret cilvēku tirdzniecību.
Bērni un jaunieši, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, tiks informēti un izglītoti par cilvēku tirdzniecību, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, samazinot risku viņiem kļūt par cilvēku tirgotāju upuriem un dodot iespēju pašpārliecinātāk konkurēt darba tirgū.Результаты проекта:

• Sagatavots un projekta noslēguma pasākumā prezentēts pētījums par esošo situāciju cilvēku tirdzniecības jomā Latvijā, ietverot vietējo un starptautisko normatīvo aktu izpēti par darba sfērām, kurās izplatīta cilvēku tirdzniecība (visbiežāk modeļu bizness);
• Katrā no Latvijas reģioniem organizēts viens trīs dienu seminārs jauniešiem – bezdarbniekiem (kopā pieci semināri, 100 dalībnieki), kuros kā eksperti piedalījās NVA pārstāvji, juristi un modeļu biznesā iesaistītie, lai pārrunātu nodarbinātības iespējas un veicinātu cilvēktirdzniecības risku atpazīšanu meklējot darbu;
• Nodrošinātas juristu un psihologu konsultācijas Valmierā, Jēkabpilī un Daugavpilī (viena diena katrā regionā), Ventspilī (trīs dienas) un Rīgā, kur konsultācijas sniegtas visa projekta laikā (kopā 48 dienas);
• Izveidota interneta vietne - forums www.aapieci.lv (latviešu un angļu valodās), kurā diskutēt par cilvēku tirdzniecību ar vietejām un starpautiskām organizācijām, kā arī veicināt ideju apmaiņu un savstarpēju sadarbību;
• Sagatavoti un izplatīti 1 550 informatīvi bukleti, 600 plakāti un viens videorullītis, kā arī notikuši trīs radioraidījumi, veicinot sabiedrības informētību par cilvēku tirdzniecību un samazinot risku kļūt par cilvēku tirgotāju upuriem;
• Projekta noslēguma pasākums organizēts stilizētas modes skates formā, lai vērstu dalībnieku uzmanību uz modes biznesu, caur kuru jaunieši visbiežāk kļūst par cilvēktirdzniecības upuriem. Pasākumā piedalījās 80 dalībnieki - jaunieši, speciālisti, valsts iestāžu darbinieki, masu mediju un NVO pārstāvji, kuri aktīvi piedalījās diskusijās par cilvēku tirdzniecības problēmu Latvijā.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 20951.82 LVL / 29 811.75 EUR
Освоенное финансирование: 20 576,55 LVL LVL / 29 277.79 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-107
Исполнитель проекта: biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""
Партнер: biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"; biedrība "Psiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs "Dzīle""; biedrība "Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta centrs "Nāc līdzi!""
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.12.2011.
Место реализации: Rīga, Jēkabpils, Aizkraukle, Valmiera, Ventspils, Daugavpils
Юридический адрес: Jaunā 22-48, Jēkabpils, LV-5201
Tелефон: 26891826
Электронная почта:
www: http://www.aapieci.lv