eea_sif_logo


Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas gruzīnu valstisko piederību un lojalitāti, rosināt pilsoniskās līdzdalības veicināšanu un pašiniciatīvu, saglabāt un popularizēt gruzīnu kultūras mantojumu, stiprināt organizācijas “Samšoblo” kā kultūras aģenta lomu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt latviešu valodas kursus;
- organizēt gruzīnu valodas kursus bērniem un pieaugušajiem;
- rīkot semināru “Projektu plānošana un izstrāde”;
- iegādāties aprīkojumu;
- organizēt gruzīnu tradicionālo deju kursus;
- izveidot gruzīnu tradicionālo deju pašdarbības kopu.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti latviešu valodas kursi (20 biedrības biedri);
- Noorganizēti gruzīnu valodas kursi pieaugušajiem (20 biedrības biedri) un bērniem (15 bērni);
- Izveidota pašdarbības deju kopa un noorganizēts gruzīnu tradicionālo deju kurss (10 biedrības biedri un biedrības atbalstītāji).
- Noorganizēts seminārs „Projektu plānošana un izstrāde” (10 biedrības biedri);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - krēsli, grāmatplaukts, tāfele, multifunkcionāla biroja iekārta, kopētājs, portatīvais dators un multimediju projektors;
- Dalība konferencē „Georgian-Latvian Relation: Past, Present and Future Perspectives” un Baltijas Starptautiskās akadēmijas gruzīnu kultūras dienu pasākumā;
- Veikti publicitātes pasākumi (reportāža Latvijas Radio 4 (30 min.), informācija ievietota biedrības mājas lapā www.georgia.lv).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 25809.74 LVL / 36 723.95 EUR
Grant spent: 21361.61 LVL / 30 394.83 EUR
Project number: 2009.LV0061/1-15/03
Project Promoter: Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.georgia.lv
Status: Pabeigts