eea_sif_logo


Mazākumtautību kultūras un sabiedrisko aktivitāšu hronika "ETNOSI. HRONIKAS. 2009"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir sekmēt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus apstākļus Latvijas mazākumtautībām, kā arī informēt plašāku sabiedrību par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts uzfilmēt un DVD formātā izdot apjomīgu un saistošu krājumu "Etnosi. Hronikas. 2009/2010", kas informē par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju. Plānoti arī projekta publicitātes un DVD krājuma prezentācijas pasākumi.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidots DVD krājums "Etnosi. Hronikas. 2009/2010" - 500 krājumi (katrā 4 DVD, 59 dažādas epizodes, kopā 10 h), kas informē par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju;
- Noorganizēti 5 izdotā DVD krājuma prezentācijas pasākumi (kopā 103 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 darba semināri (38 dalībnieki) un noslēguma seminārs (25 dalībnieki) projektu rezultātu analīzei, NVO viedoklim par nepieciešamajiem pasākumiem pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un sabiedrības integrācijas veicināšanai Latvijā.
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija regulāri ievietota biedrības mājas lapā www.projectvisuallatvia.lv, preses relīzes publicētas 4 portālos: www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.notikumi.lv un www.kasjauns.lv)
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 33211.31 LVL / 47 255.44 EUR
Izlietotais grants: 29400.74 LVL / 41 833.48 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-20/14
Projekta īstenotājs: Projekts "Vizuālā Latvija"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
Telefons: 29106527
WWW adrese: http://www.projectvisuallatvia.lv/
Statuss: Pabeigts