eea_sif_logo


"Latgales skolu Varavīksne - LaSVa" (Krāslavas novada, Daugavpils un Rēzeknes skolu (latviešu un mazākumtautību) sadarbības tīkla attīstīšana un paplašināšana)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veicināt Latgales novadā dzīvojošo, Krāslavas, Daugavpils un Rēzeknes skolu sadarbības tīklā iesaistīto dažādu tautību un sociālo grupu pārstāvju savstarpējo sapratni un sadarbību, sabiedrības etnisko integrāciju. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- sagatavot un apkopot skolu sadarbības projekta darbībai nepieciešamos materiālus;
- noorganizēt izbraukuma seminārus un tikšanās sadarbības tīklā iesaistītajās skolās;
- izveidot 3 apjomīgas tematiskas nodaļas Varavīksnes vidusskolas mājas lapā, kas ietver jaunākās ziņas un rakstus par tēmu, virtuālās dienasgrāmatas, komentārus, darba grupas čatā un čata istabās, virtuālās intervijas ar dažādu institūciju speciālistiem par projekta apakštēmām, virtuālās konsultācijas ar speciālistiem, virtuālos tiltus u.c. aktitvitātes. Nodaļu tēmas: 1) “Latvijas bagātība – mazākumtautības un latvieši”, 2) “Latgale - daudzveidīgu tradīciju varavīksne”, 3) “Integrācija un pilsonība”;
- noorganizēt sadarbības tīklā iesaistīto skolu pārstāvju 4 tikšanās;
- izveidot un izdot 3 tematiskus bukletus;
- noorganizēt vasaras integrācijas nometni - “LaSVa -2010”.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 3 izbraukuma semināri „Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes poļu vidusskolā un Daugavpils 12.vidusskolā, kopā 3*100 dalībnieki;
- Noorganizēti 3 virtuālie tilti - konferences un 3 virtuālās intervijas un konsultācijas ar dažādu nozaru speciālistiem;
- Noorganizēta integrācijas nometne „LaSVa 2010” (40 dalībnieki, 7 dienas), kuras ietvaros notikuši 3 mācību braucieni (ekskursijas), 2 aptaujas 1500 aptaujātie), 6 tikšanās, 4 diskusijas, 4 grupu darbi, 4 konkursi, 4 praktiskās nodarbības, 6 interaktīvie pasākumi, akcija „Mēs par integrāciju”, talka, 3 radošās darbnīcas;
- Izveidota Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mājas lapas www.varaviksne.lv sadaļa „Projekts „LaSVa”” ar blogošanas iespējām, statistisko un maināmo informāciju 3 tematiskajos blokos. Sagatavoti un internetsalikumā pieejami 3 tematiski projektu un interneta sadaļu popularizējoši bukleti, izveidota projekta dienasgrāmata ar fotoreportāžām;
- Veikti publicitātes pasākumi (publicēti raksti Krāslavas novada informatīvā izdevumā „Krāslavas Vēstis”, avīzē „Vietējā”, laikrakstā „Latgales Laiks”, avīzē „Ezerzeme”, avīzē „Panorama Rezekne” (kr.val.), kā arī interneta portālos „tvnet.lv”, „izglītība – kultura.lv”, „skolotajs.lv”, „daugavpils.lv”, „d-fakti.lv”, „gorod.lv”, „panorama-rezekne.lv”, „kraslava.lv”, „ezerzeme.lv”, „daugip.lv”, „latvians.lv”, „news.lv”, „unity.lv”, „daug12vsk.lv”.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Skolēni,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 21468.93 LVL / 30 547.54 EUR
Izlietotais grants: 19239.36 LVL / 27 375.14 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/3-3/32
Projekta īstenotājs: Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Sadarbības partneris: Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Daugavpils 12.vidusskola, Rēzeknes poļu vidusskola
Uzsākšanas datums: 15.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://www.varaviksne.lv
Statuss: Pabeigts