Sākums
Kļūda
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

Normatīvie akti

Sabiedrības integrācijas fonda likums

Sabiedrības integrācijas fonda nolikums” (apstiprināts SIF padomes sēdē 2011.gada 15.aprīlī, ar grozījumiem, kas apstiprināti SIF padomes sēdē 2014.gada 5.februārī) 2020.gadā Izstrādes procesā

"Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam" (Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojums Nr. 542)

Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē (Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.727)

Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.374)

Valdības rīcības plāna izpilde

article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>