esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


LSA kapacitātes stiprināšana aktīvākai līdzdalībai valsts politikai sociālajā attīstībā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) aktīvi sadarbojas ar publisko pārvaldi (Saeimu, Ministru Kabinetu, Labklājības Ministriju, Rīgas un citām pašvaldībām) dažādos sociālās politiskas jautājumos. Sadarbība ietver gan normatīvo dokumentu izstrādi, gan arī praktisku sociālo pakalpojumu sniegšanu. Diemžēl sadarbībā ar publisko pārvaldi piedalās ierobežots LSA darbinieku skaits. Projekta mērķis ir celt LSA kapacitāti, kvalitatīvākai un aktīvākai darbībai, pārstāvot NVO un sabiedrības viedokli valsts un pašvaldības iestādēs. Projekta norise plānota Rīgā, laika posmā no 01.01.2012.- 30.04.2012. Projekta īstenošanā piedalīsies LSA Atbilstoši projekta mērķiem tiks pilnveidota un uzturēta interneta mājas lapa iekšējās komunikācijas nodrošināšanai. Darbam ar datoru un iekšējās komunikācijas veidošanai izstrādāto mājas lapas moduli tiks apmācītas 50 personas, kuras turpmāk nodrošinās informācijas apriti LSA darbinieku un sadarbības partneru vidē, radot izsvērta, praksē balstīta, kompetenta viedokļa formulēšanu organizācijas dalībai politikas veidošanas procesos. Eksperti veiks praktisko apmācību 100 LSA darbiniekiem un partneriem par līdzdalības iespējām un procedūrām sadarbībai ar Saeimu, Ministru kabinetu, pašvaldībām.

Project results: Projekta mērķis - paaugstināt Latvijas Samariešu apvienības (LSA) kapacitāti, lai kvalitatīvāk un aktīvāk pārstāvētu NVO un sabiedrības viedokli valsts un pašvaldību iestādēs, ir sasniegts. Atbilstoši projekta mērķiem tika pilnveidota un uzturēta interneta mājas lapa iekšējās komunikācijas nodrošināšanai. Darbam ar IT sistēmu un iekšējās komunikācijas veidošanai izstrādāto mājas lapas moduli tika apmācītas 77 personas, kuras turpmāk nodrošinās informācijas apriti. Iekšējās komunikācijas (intraneta) modulis ir integrēts mājaslapā www.samariesi.lv. Noorganizēts seminārs un noslēguma konference, kurā NVO pārstāvji tika informēti par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. LSA darbinieki, biedri un brīvprātīgie jauniegūtās zināšanas un prasmes intensīvi izmantos likumdošanas un izpildvaras aktu apspriedēs un viedokļu sagatavošanā.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Last change: 2012-06-19
ESF Funding: 8 917.92 EUR / 6 267.55 LVL;
  • ESF Funding: 8 210.72 EUR / 5 770.53 LVL;
  • ESF private funding: 707.20 EUR / 497.02 LVL;
Total ESF spent: 8 917.91 EUR / 6 267.54 LVL;
  • ESF spent: 8 210.72 EUR / 5 770.53 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 707.19 EUR / 497.02 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/112
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 30.04.2012.
Place of implementation: Rīga, Visbijas prospekts 18
Legal address: Visbijas prospekts18, Rīga, LV-1014
Phone: 67518098
Fax: 67518078
www: http://www.samariesi.lv
Status: Pabeigts