esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk tekstā- Biedrība) projekts „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekta mērķis ir izstrādāt uz pierādījumiem balstītas Klīniskās vadlīnijas bērnu paliatīvajā aprūpē (koncepciju), plānojot jaunas un vienotas tehnoloģijas – bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums – ieviešanu Latvijā. Projekta mērķa grupa ir biedrību “ Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” un ”Palīdzības centrs „Spēkavots”” biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kas strādā bērnu paliatīvās aprūpes jomā. Darbība ir vērsta uz NVO iesaistīšanu bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Projektu īstenošanā iesaistīti: biedrība “ Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” kā projekta iesniedzējs un Sadarbības partneris biedrība ”Palīdzības centrs „Spēkavots””. Projekta norises vieta ir visa Latvijas teritorija, īstenošana12 mēneši Visu Projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas laiku tiks nodrošināta „Projekta administrēšana” (vadība), nodrošinot projekta labu pārvaldību, visu plānoto aktivitāšu īstenošanu un sadarbības uzturēšanu ar Sadarbības iestādi. Aktivitāte „Klīnisko vadlīniju bērnu paliatīvajā aprūpē koncepcijas izstrādāšana” notiek pamatojoties uz 25.05.2010. MK noteikumiem Nr.469 \Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas,\ projekta ekspertu - konsultantu grupai iepazīstoties ar nepieciešamajiem Latvijas normatīvajiem dokumentiem, PVO organizācijas rekomendācijām un ES valstu izstrādātajiem standartiem bērnu paliatīvajā aprūpē. Aktivitātes ietvaros Projekta ekspertu – konsultantu ((1 vadošais eksperts un 4 konsultanti – eksperti (eksperti dažādu PA sadaļu jomās) un 1 konsultants) grupa sagatavo Klīnisko vadlīniju bērnu PA koncepcijas izstrādes plānu, īsteno koncepcijas izstrādes procesu, iepazīstina ar tām recenzentus. Pēc recenzentu rakstiska atzinuma saņemšanas Klīnisko vadlīniju bērnu PA koncepcija tiek iesniegta saskaņošanai Veselības Ekonomikas centrā (VEC). Aktivitāte „Mācību semināra organizēšana Ventspilī” tiks organizēts 2 dienu apmācību seminārs Ventspilī, ar mērķi apzināt bērnu PA pakalpojuma sniedzēju vajadzības pakalpojuma nodrošināšanai, vienoties par Klīnisko vadlīniju bērnu PA izstrādes procesa plānošanu un norisi, par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā dokumenta izstrādes un turpmākā pakalpojuma attīstības procesā. Sanāksmes dalībnieki paraksta turpmākās sadarbības vienotu stratēģisko plānu. Tiks īstenota Labās prakses pieredzes apmaiņa, apzinātas Biedrības un Sadarbības partnera līdzšinējās darba pieredzes stiprās un vājās puses (kā NVO) darbā ar ģimenēm, kurās ir neizārstējami slimi bērni un bērni ar īpašām vajadzībām, sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Mērķis ir definēt esošos darbību kavējošos faktorus, veicināt izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem, iespējām aktīvi iesaistīties bērnu PA pakalpojuma koncepcijas attīstības procesā, izstrādāt vienotu turpmāko sadarbības stratēģijas projektu bērnu PA attīstībā Latvijā. Informēt dalībniekus par NVO un MK sadarbības memorandu (2005.15.06.), tā mērķiem un to īstenošanu, kopīgi ar sadarbības partneriem plānot minētā dokumenta parakstīšanu. Aktivitātes īstenošanas rezultātā tiks izstrādāta semināra darba kārtība, īstenots mācību seminārs, veikta mērķa grupas aptauja, aptaujas rezultātu izvērtēšana, izsniegts Biedrības sagatavots sertifikāts, parakstīta vienošanās par stratēģiskā plāna projekta izstrādi, sagatavots ziņojums par semināra norisi un kvalitāti un pieejami izdales materiāli. Aktivitāte „Informatīvs seminārs par NVO un MK sadarbības memorandu”, ietvaros tiks organizēts seminārs 26 mērķgrupas dalībniekiem ar mērķi informēt par NVO un MK sadarbības memorandu (2005. gada 15. jūnijs), tā mērķiem, īstenošanu un Ministru kabineta un NVO memoranda īstenošanas uzraudzības Padomes līdzšinējo darbību. Kopīgi ar projekta Sadarbības partneri plānots organizēt minētā dokumenta parakstīšanu. Tiks izvirzīts Biedrību izvēlēts kandidāts darbam Padomē, rakstiski informēta Padomes sekretariāts par vēlmi darboties Padomē. Līdz Biedrības kandidāta iesaistīšanai Padomes darbā, Biedrības interešu pārstāvēšanai tiks pilnvarota kāda no nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Padomē. Aktivitātes „Projekta rezultātu izvērtēšanas semināra” ietvaros tiks organizēts vienas dienas seminārs par projekta rezultātiem organizācijām, kas piedalījās projekta ieviešanā (26 dalībnieki). Semināra laikā tiks izvērtēti projekta rezultāti, sagatavots projekta rezultātu apkopojums, izdots projekta rezultātu apkopojums interaktīvajā CD vidē (26 gab.) Aktivitātes īstenošanas rezultātā tiks sagatavota semināra darba kārtība, īstenots Projekta rezultātu izvērtēšanas seminārs, sagatavots Projekta rezultātu apkopojums (ziņojums), rezultātu apkopojums interaktīvajā CD vidē. Aktivitātes „Noslēguma konference” ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības: organizēta noslēguma konference projektā iesaistītajām biedrībām (26 dalībnieki), kā arī citām ieinteresētām NVO, pārstāvjiem no VM, LM, VNC preses pārstāvjiem ar mērķi informēt par sasniegtajiem projekta rezultātiem: izstrādātajām Klīniskajām Vadlīnijām bērnu paliatīvajā aprūpē un par NVO un MK sadarbības memorandu (15.06.2005.), tā mērķiem un to īstenošanu, bērnu PA pakalpojuma attīstības un pilnveides kontekstā. Aktivitātes īstenošanas rezultātā tiks sagatavota konferences darba kārtība un izdales materiāli, izsniegti Biedrības sertifikāti par dalību konferencē, sagatavots ziņojums par konferences norisi un kvalitāti. Aktivitātes Publicitātes pasākumi. ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības: Projekta sadaļas izveidošana biedrības mājas lapā, tās uzturēšana un aktualizēšana reizi trijos mēnešos, informācija par projekta gaitu plašsaziņas līdzekļos, uzsākot un pabeidzot projektu, kā arī par galvenajām projekta aktivitātēm –mācību semināru Ventspilī, NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšanu, Projekta rezultātu izvērtēšanas semināru un Noslēguma konferenci. Rezultātā tiks sagatavota un aktualizēta informācija par Projektu Biedrības mājas lapā, uzrakstītas preses relīzes plašsaziņas līdzekļos (6) par Projekta norisi un galvenajām aktivitātēm, kā arī sagatavota un aktualizēta informācija par 2 semināriem un Noslēguma konferenci. Projekta aktualitāti nosaka tas, ka bērnu PA pakalpojumu pieejamībā svarīga ir administratīvās kapacitātes stiprināšana, sagatavojot klīniskās vadlīnijas bērnu paliatīvajā aprūpē, kas kalpotu par pamatu jaunas tehnoloģijas ieviešanai veselības aprūpes nozarē un nevalstiskā sektora aktivitātēm, veicinot un sekmējot līdzdalību efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Tikai 2010. gadā, pateicoties arī Biedrības ieguldījumam ir uzsākta likumdošanas sakārtošana, kas nodrošinātu garantētu un apmaksātu bērnu PA pakalpojumu pieejamību. Un ir radusies iespēja pēc noteiktiem kritērijiem izstrādāt vienotas un uz pierādījumiem balstītas klīniskās vadlīnijas, kuras turpmāk piemērotu ārstniecībā, medicīniskās izglītības apmācību programmās, no valsts budžeta apmaksājamo pakalpojumu tarifu un apmaksas nosacījumu izstrādē, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu kontrolē un uzraudzībā. Tādējādi Biedrība kopā ar saviem Sadarbības partneriem un atbalstītājiem iesniedz šo Projekta pieteikumu.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā tika izstādātas Klīniskās vadlīnijas bērnu paliatīvajā aprūpē, kuras saskaņoja un apstiprināja Nacionālais veselības dienests, šobrīd vadlīnijas ir pieemajas dienesta datu bāzē. Vadlīnijas var izmantot jebkurš lietotājs praktiskajā darbā, kā arī ir iespējams sniegt priekšlikumus papildinājumiem un uzlabojumiem.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-21
Projekta kopējais finansējums: 34 830.92 EUR / 24 479.31 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 32 068.83 EUR / 22 538.10 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 762.09 EUR / 1 941.21 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 830.92 EUR / 24 479.31 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 32 068.83 EUR / 22 538.10 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 762.09 EUR / 1 941.21 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124
Projekta īstenotājs: Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Sadarbības partneris: Biedrība ”Palīdzības centrs „Spēkavots””
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatvē 45, Rīga LV-1004
Juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-17, Rīga, LV-1063
Telefons: 67064443
Fakss: 67064443
WWW adrese: http://www.palliative.lv
Statuss: Pabeigts

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas