Sākums

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis: paaugstināt Jelgavas novada pašvaldības darbinieku kapacitāti ārējā finansējuma piesaistei projektu īstenošanā. Mērķa grupa: Jelgavas novada pašvaldības 54 darbinieki un Zemgales Plānošanas reģiona 4 darbinieki. Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība. Projekta īstenošanas vieta un laiks: Jelgavas novads, 01.10.2010. – 31.07.2011. Galvenās aktivitātes: veikt pētījumu „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai” un noorganizēt apmācības (100 st. programma). Jelgavas novadā pēc teritoriālās reformas ir apvienojušās 13 vietējās pašvaldības, iedzīvotāju skaits pārsniedz 27 tūkstošus. Tagadējās pagastu pārvaldes ir ļoti dažādas pēc to attīstības līmeņa un nepieciešamības veikt investīcijas savās teritorijās. 70% no pagastu pārvaldniekiem ir jauni darbinieki, viņiem pietrūkst zināšanas un pieredzes. Sagaidāmie projekta rezultāti: pētījuma aptaujas anketas, ziņojums, semināra materiāli, apmācīti Jelgavas novada pašvaldības un Zemgales Plānošanas reģiona darbinieki, mācību materiāli, prezentācijas par labās prakses piemēriem, preses relīzes.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros izstrādāts pētījums „Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu finanšu iespējas Jelgavas novada pašvaldībā”, kurā iekļauta informācija par Jelgavas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu iepriekšējo pieredzi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu finanšu piesaistē un turpmākām iespējām, īstenots apmācību cikls par ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu dokumentu pārvaldes sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietvedību, iepirkuma procesu un tā piemērošanu ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, būvniecības procesu ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un masu medijiem, komandas menedžmentu, kā arī noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils pilsētas pašvaldību ar mērķi iepazīties ar pašvaldības pieredzi un labas prakses piemēriem Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā. Projekta rezultātā paaugstināta Jelgavas novada pašvaldības darbinieku kapacitāte ārējā finansējuma piesaistei projektu īstenošanā.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-08
Projekta kopējais finansējums: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/002
Projekta īstenotājs: Jelgavas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 31.07.2011.
Īstenošanas vieta: Jelgava
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63022233
Fakss: 63022235
Statuss: Pabeigts