esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot investīciju piesaisti Salaspils novada pašvaldībā. Projekta specifiskais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Salaspils novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, izveidojot pašvaldības iestāžu sadarbības tīklu un apmācot darbiniekus projektu vadībā. Projektu realizē Salaspils novada dome, iesaistot projektā tās Administrāciju un 22 pašvaldības iestādes. Projekta tiešā mērķa grupa ir Salaspils novada dome un tās 22 pašvaldības iestādes. Projekta ilgums ir 10 mēneši, no 2010. gada septembra līdz 2011. gada jūnijam. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 1. Pētījums par ES politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām Salaspils pašvaldībā dažādās nozarēs 2. Semināru cikls „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrāde” 3. Projekta administrēšana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota pašvaldības kapacitāte ES un citu ārvalstu finanšu programmu finansējuma piesaistīšanai.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi panākt Salaspils novada pašvaldības darbinieku aktīvu līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros tika sagatavots pētījums par ES politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām pašvaldībā, noorganizēts 72h apmācību kurss "Projektu izstrāde un ieviešama" , 20h seminārs "Komandas vadības stratēģija" un 50h apmācību kurss "Starptautisko sakaru uzturēšana un kopīgo projektu izstrāde" 111 Salaspils novada domes administrācijas (9 struktūrvienību) un pašvaldības izglītības, kultūras, sociālo iestāžu darbiniekiem. Tika izveidots pašvaldību iestāžu darbinieku sadarbības tīkls. Projekta īstenošanas periodā veikti informācijas un publicitātes pasākumi - izvietots informatīvais plakāts domes telpās, 4 reizes aktualizēta informācija par projekta īstenošanu domes mājas lapā www.salaspils.lv, veiktas 2 publikācijas laikrakstā " Salaspils Vēstis".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-05
Projekta kopējais finansējums: 15 170.08 EUR / 10 661.59 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 15 170.08 EUR / 10 661.59 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 16 011.25 EUR / 11 252.77 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 011.25 EUR / 11 252.77 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/004
Projekta īstenotājs: Salaspils novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Īstenošanas vieta: Līvzemes iela 8, Salaspils
Juridiskā adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Telefons: 67981017
Fakss: 67981032
Statuss: Pabeigts