esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Krustpils novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir Krustpils novada pašvaldības cilvēkresursu attīstība, paaugstinot Krustpils novada pašvaldības kapacitāti projektu vadībā, lai veicinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Mērķa grupa Krustpils novada pašvaldība, 7 novada administrācijas darbinieki un 35 novada struktūrvienību darbinieki. Norisināsies 6 mēnešu garumā, plānotais aktivitāšu uzsākšanas laiks – 2010.gada septembris. Galvenās aktivitātes ir padziļinātas apmācības 7 administrācijas darbiniekiem, metodiskā materiāla izstrāde vietējām pārvaldēm par ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu ieviešanu, kā arī tiks veiktas 3 dienu apmācības semināra formā 35 novada struktūrvienību darbiniekiem, kā arī projekta administrēšanas un publicitātes pasākumi. Projekts risinās nepietiekamo Krustpils novada pašvaldībā strādājošo profesionālo kvalifikāciju ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Realizējot projektu, novada kapacitāte projektu vadībā augs par 23 %, vietējām pārvaldēm būs metodiskais materiāls kā rokasgrāmata projektu ieviešanā, tiks izstrādāts jauns projekta pieteikums ERAF aktivitātei, kā arī 35 novada struktūrvienības darbinieki spēs aktīvi līdzdarboties projektu izstrādē un realizācijā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros Krustpils novada pašvaldības administrācijā tika sagatavoti 7 speciālisti ar padziļinātām zināšanām projektu vadībā, iepirkumu plānošanā un grāmatvedības organizācijas politikā. Šie speciālisti turpmāk spēs aktīvi piedalīties ES politisko instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto pasākumu īstenošanā. Šo speciālistu zināšanas un prasmes tiks izmantotas, lai izstrādātu projektu pieteikumus gan novada administrācijai, gan novada pārvaldēm un struktūrvienībām. Paralēli apmācībām projekta ietvaros tika piesaistīts eksperts, kurš kopā ar darba grupu izstrādāja metodisko materiālu "Krustpils novada pašvaldības projektu vadīšanas rokasgrāmata" . Izstrādātais metodiskais materiāls izmantojams vietējās pārvaldēs kā rokasgrāmata projektu ieviešanā, kas kalpos par pamatu idejas un mērķa izpildei, ieviešot un izstrādājos ES struktūrfondu finansētos projektus, kā arī veicinās sadarbību starp novada domi un pagasta pārvaldēm, ieviešot un realizējot jaunus projektus. Projekta ietvaros paaugstinātā pašvaldības kapacitāte ES struktūrfondu pieteikumu sagatavošanā, kā arī izstrādātais metodiskais materiāls kalpo kā atspēriena punkts novada pašvaldības cilvēkresursu attīstībai, kā arī veicina Krustpils novada pašvaldības aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu un citu ārzemju finanšu instrumentu aktivitātēs, veicinot novada konkurētspēju investīciju piesaistē.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-10
Projekta kopējais finansējums: 10 123.05 EUR / 7 114.52 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 10 123.05 EUR / 7 114.52 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 10 152.79 EUR / 7 135.42 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 10 152.79 EUR / 7 135.42 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/015
Projekta īstenotājs: Krustpils novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
Īstenošanas vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Telefons: 65237610
Fakss: 65237611
Statuss: Pabeigts