Начало

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Limbažu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu līdzekļu apguvei

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis: Īstenojot apmācību ciklu Limbažu novada pašvaldības darbiniekiem par projekta vadību un projektu finansējuma iespējām, paaugstināt Limbažu novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa - Limbažu novada pašvaldības 45 algoti darbinieki, tajā skaitā novada speciālisti, pārvalžu darbinieki un iestāžu darbinieki. Projekta netiešās mērķa grupas - 1) ap 20 000 Limbažu novada iedzīvotāji, kuri būs labuma guvēji novada speciālistu kapacitātes paaugstināšanas rezultātā, jo apmācību rezultātā gūtās zināšanas veicinās visa novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu; 2) ap 15 Limbažu novada speciālistu, kuri piedalās ar projekta finansējumu apgūšanu saistītu darbību izpildē, jo iegūtās zināšanas ļaus kvalitatīvāk veikt aktivitātes, kas saistītas ar dažādu projektu aktivitāšu īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks - 10 mēneši. Projekta aktivitātes: Pārvalžu un iestāžu darbinieku aptauja par aktuālāko ES fondu un citu ārvalstu finansējumu apguvē; apmācību cikla organizēšana; pētījuma izstrāde par prioritāro projektu īstenošanu pašvaldības teritorijā; projekta publicitātes un administrēšanas nodrošināšana. Galvenie rezultāti: Apmācīti 45 pašvaldības pārvalžu un iestāžu darbinieki; noorganizēts divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens; notikusi ideju vētra par kopīgu projektu īstenošanu; izstrādāts pētījums par Limbažu novada prioritārajiem projektiem.

Результаты проекта: Īstenots projekta mērķis paaugstināt Limbažu novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektā ieviestas visas plānotās aktivitātes: Veikta pašvaldības pārvalžu un iestāžu darbinieku aptauja par aktuālāko ES fondu un citu ārvalstu finansējumu apguvē, aptaujā iesaistīti 153 darbinieki, rezultāti apkopoti, uz apkopojuma pamata precizēta apmācību programma. Apmācību cikla ietvaros apmācīti 45 Limbažu novada pašvaldības darbinieki, organizēti 6 apmācību cikli: 1) Iepirkuma procedūras nosacījumu ievērošana; 2) Projektu vadība; 3) Projektu vadības datorprogrammas; 4) Komunikācija un sabiedriskās attiecības; 5) Projektu vadību regulējošā likumdošana; 6) Dažādu fondu piesaistes iespējas. Organizēts pieredzes un ideju apmaiņas brauciens sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Veikts pētījums par prioritāro projektu īstenošanu pašvaldības teritorijā, kurā apkopota informācija par investīciju piesaisti pašvaldībā, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm projekti sakārtoti prioritārā īstenošanas secībā, apkopota informācija par iespējamiem finansēšanas avotiem. Uz pētījuma pamata sagatavots un izplatīts buklets "Limbažu novads senais un mainīgais. Īstenotie projekti un nākotnes iespējas". 100% - apmācīti 45 Limbažu novada pašvaldības darbinieki. Nodrošināta projekta publicitāte - ievietotas publikācijas mājas lapā un Limbažu novada laikrakstā "Auseklis", organizēts projekta noslēguma seminārs.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2012-08-09
ESF финансирование: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • ESF финансирование: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
ESF награждено: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • ESF награждено: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/008
Исполнитель проекта: Limbažu novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.09.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Юридический адрес: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tелефон: 64020400
Факс: 64070870
www: http://www.limbazi.lv
Cтатус: проект осуществлён