Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Jūrmalas pilsētas domei samazinātā budžeta rezultātā, pastāv grūtības ar administratīvo kapacitāti, lai uzlabotu JPD rādītājus ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma apguvē ir jāiegulda līdzekļi esošajos darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, projekta sadarbības partneri tika izvēlēti balstoties uz to pozitīvo pieredzi ES fondu un citu ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē, kā arī projektu veiksmīgo realizēšanu. Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu Jūrmala īstenos sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, Valmieras pilsētas pašvaldību, Jelgavas pilsētas domi un Ogres novada pašvaldību. Projekta galvenās aktivitātes: pieredzes apmaiņas braucieni, pašvaldības darbinieku apmācības; izvērsto projekta koncepciju izstrāde; Jūrmalas pilsētas domes projektu izstrādāšanas un vadības rokasgrāmatas izstrāde; Projektu ceļveža izstrāde. Projekta 1. tiešā mērķa grupa ir 5 reģiona pašvaldības, bet projekta 2. tiešā mērķa grupa ir Jūrmalas pašvaldības 59 darbinieki. Projekta rezultātā:
- Jūrmala iegūs apmācītus darbiniekus; ar domes lēmumu apstiprinātu dokumentu - Jūrmalas pilsētas domes projektu izstrādāšanas un vadības rokasgrāmata, kas būs domāts iekšējai lietošanai; 20- 30 jaunas projektu koncepcijas un informatīvie materiāli par tiem; apmācību materiālus; aptaujas rezultātu kopsavilkumu, utt.
- Visi sadarbības partneri iegūs kopsavilkumu par labās prakses piemēriem citās Latvijas pašvaldībās; Projektu ceļvedi; projekta rezultātu kopsavilkumu, kā arī iespējams jaunu sadarbības projekta ideju. Projekta norises vieta ir Jūrmala un projekta īstenošanas laiks 9 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā sasniegts, īstenojot projekta aktivitātes, kas vērstas uz pašvaldību darbinieku kapacitātes celšanu. Projekta ietvaros: Organizēti 6 pieredzes apmaiņas braucieni, lai iepazītos ar projektu ieviešanas pieredzi: Salacgrīva, Ventspils, Liepāja, Valmiera, Jelgava un Ogre. Organizētas pašvaldības darbinieku apmācības 6 tēmās: 1) "Tiesiskie aspekti projektu vadīšanā"; 2) "ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrāde un īstenošana"; 30 "Energoefektivitātes jautājumi infrastruktūras projektu vadībai"; 4) "Starptautisku projektu sagatavošana un vadīšana"; 5) "Finanšu vadība projektos"; 6) "Efektīvs projekta komandas darbs". Organizēta konference projektu vajadzību noteikšanai un, balstoties uz tās rezultātiem, notika izvērstu projekta pamatkoncepciju izstrāde: tika apkopotas 20 projektu pamatkoncepcijas, kas ietver projekta mērķi, nepieciešamības pamatojumu (iespējas), iespējamos partnerus, ietekmes un ilgtspējas prognozes, aptuvenās izmaksas. Uz izstrādāto koncepciju pamata sagatavots tulkojums angļu un krievu valodā, izgatavots buklets "Projektu idejas labākai Jūrmalai" latviešu, krievu un angļu valodā. Sagatavota Jūrmalas pilsētas domes projektu izstrādāšanas un vadības rokasgrāmata - materiāls ar Jūrmalas pilsētas domē īstenotās projektu sagatavošanas un vadīšanas prakses aprakstiem un pielikumos specifisku pašvaldībā izmantotu veidlapu paraugiem. Izstrādāts "Projektu ceļvedis" - materiāls, kas paredzēts uzņēmējiem un citiem projektu rakstītājiem: informācija par finansējuma avotiem, projekta cikliem, plānošanu, projektu vadības principiem utt.. Projekta publicitātes nodrošināšanai mājas lapā www.jurmala.lv izveidota informatīva sadaļa par projektu, kur ievietotas vairākas publikācijas, informācijas par projektu publicēta Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā. Projekta noslēgumā organizēta projekta rezultātu izvērtēšanas noslēguma konference.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-08-09
Projekta kopējais finansējums: 15 725.25 EUR / 11 051.77 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 15 725.25 EUR / 11 051.77 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 15 725.26 EUR / 11 051.78 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 15 725.26 EUR / 11 051.78 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044
Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome
Sadarbības partneris: Ventspils pilsētas dome,Ogres novada pašvaldība,Valmieras pilsētas pašvaldība,Jelgavas pilsētas pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Jomas iela 1/5, Jūrmala
Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Telefons: 67093801
Fakss: 67093991
WWW adrese: http://www.jurmala.lv
Statuss: Pabeigts