Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir panākt Rīgas plānošanas reģiona un pašvaldību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, lai sekmētu Rīgas plānošanas reģiona teritorijas sociāli-ekonomisko izaugsmi efektīvāk izmantojot ES fondu un citu ārējās palīdzības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sniegtās iespējas. Lai to sasniegtu projektā ir paredzēts: 1.Pilnveidot Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu vadītāju zināšanas un prasmes ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu izstrādē, izmantojot informāciju e-vidē. 2. Attīstīt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību kultūras darba organizatoru kapacitāti darbā ar projektiem un finanšu atbalsta piesaisti attīstības pasākumu ieviešanā. 3. Paaugstināt Rīgas plānošanas reģiona darbinieku kapacitāti projektu plānošanas un ieviešanas jomā, apgūstot kolēģu pieredzi Latgales plānošanas reģionā. Projektā tiks ieviestas šādas aktivitātes:
- Interaktīva elektroniska bukleta par ES fondu iespējām dizaina izstrāde
- Pieredzes apmaiņas brauciens
- Interaktīva elektroniska bukleta par ES fondu iespējām izstrāde
- Apmācības par interaktīvo elektronisko bukletu iespējām
- Pētījums par radošo industriju nozares stāvokli Rīgas plānošanas reģionā
- Mācību seminārs projektu metodes pielietošanā Projekta mērķa grupa: Rīgas plānošanas reģiona 28 novadu un 2 pilsētu pašvaldību projektu vadītāji, 40 pašvaldību kultūras darba organizatori, kā arī 15 Rīgas plānošanas reģiona speciālisti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīti priekšnosacījumi un instrumenti aktīvai un kvalitatīvai pašvaldību līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Rīgas plānošanas reģionā. Tas tiks panākts sekmējot pašvaldību speciālistu zināšanas un prasmes, strādājot ar informāciju e-vidē, kā arī attīstot instrumentus (interaktīva elektroniska bukleta izstrāde), kas nodrošinās ērtu veidu projekta mērķa grupai nepieciešamās informācijas atlasē Rīgas plānošanas reģionā projektu koordinēšanai, projektu plānošanas un ieviešanas kvalitātes kontrolei. RPR kultūras darbinieki tiks apmācīti pielietot darbā projektu metodi, kas sekmēs aktīvāku ārējā finansējuma piesaisti , īpaši kultūrvides attīstībā Rīgas plānošanas reģionā. Rīgas plānošanas speciālisti projektu plānošanas speciālisti savas zināšanas projektu plānošanā un ieviešanā papildinās, iepazīstoties ar Latgales plānošanas reģiona pieredzi. Doto projektu virza un īstenos Rīgas plānošanas reģions. Projekta norises vieta ir visa Rīgas reģiona teritorija un tā pašvaldības. Projektu plānots īstenot no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam, pavisam 10 mēnešus. Plānotais projekta budžets ir LVL 22 286,58 – 100% ESF finansējums

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros izstrādāts interaktīva elektroniska bukleta dizains, veikta interaktīva elektroniska bukleta par ES fondu iespējām izstrāde. Noorganizētas 10 apmācības par interaktīvo elektronisko bukletu iespējām pašvaldību pārstāvjiem. Apmācībās kopā piedalījās 166 mērķa grupas pārstāvji. Izstrādāts pētījums par radošo industriju nozares stāvokli Rīgas plānošanas reģionā. Pētījumā ir ietverts apraksts par vairāk nekā 500 objektiem. Izstrādāto pētījumu plānots izmantot par pamatu kultūras nozares attīstības plānošanai un jaunas reģiona attīstības dokumentu sadaļas izstrādei / pilnveidei, kā arī kā informatīvo bāzi projekta par radošās industrijas attīstības jautājumiem izstrādei. Projektā veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgales plānošanas reģionu, kurā piedalījās 15 Rīgas plānošanas reģiona administrācijas un Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji. Pieredzes apmaiņas laikā bija tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona, Rēzeknes pilsētas pašvaldības un Līvānu novada pašvaldības pārstāvjiem. Noorganizēti 3 divdienu mācību semināri projektu metodes pielietošanā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem kultūras jomā. Mācību semināros kopā piedalījās 75 mērķa grupas pārstāvji. Projekta ieviešanas laikā sniegts ieguldījums projekta mērķu sasniegšanā – izveidota ērti pieejama un interesēm atbilstoša informatīvā vide par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma iespējām, kā arī pilnveidotas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību kultūras darbinieku zināšanas un prasmes darbā ar informāciju tehnoloģijām un ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu izstrādi, finanšu plānošanu un ieviešanu.
Īstenotāja statuss: Plānošanas reģions
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2015-04-20
Projekta kopējais finansējums: 31 625.04 EUR / 22 226.20 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 625.04 EUR / 22 226.20 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 707.03 EUR / 22 283.83 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 707.03 EUR / 22 283.83 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051
Projekta īstenotājs: Rīgas plānošanas reģions
Uzsākšanas datums: 01.10.2011.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: Rīgas plānošanas reģiona teritorija
Juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050
Telefons: 67559817
Fakss: 67226431
WWW adrese: http://www.rpr.gov.lv
Statuss: Pabeigts