Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Vidzemes plā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Vidzemes plānošanas reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir sekmēt labas pārvaldības principu ieviešanu Vidzemes plānošanas reģionā (turpmāk – VPR), nodrošinot efektīvu, saprotamu un atklātu pieeju pārvaldes procesu īstenošanai un ieviešos kvalitātes vadības principus iestādes ikdienas darbā. Projekta tiešā mērķa grupa ir VPR administrācijas darbinieki un padomes locekļi. Projektu īsteno VPR sadarbībā ar Amatas novada domi, piesaistot arī ārējos ekspertus. Projekts tiks ieviests Vidzemes reģiona teritorijā no 2010. gada janvāra līdz 2010. gada novembrim. Galvenās aktivitātes: projekta administrēšana, iestādes darbības stratēģijas sagatavošana, iestādes procesu aprakstīšana un dokumentu kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, iestādes mājas lapas uzlabošana un publicitātes pasākumi. Lai izvērtētu savas līdzšinējās darbības kvalitāti, kā arī tiektos uz labas pārvaldības principu ievērošanu, VPR tika veikts iestādes esošā organizācijas darbības modeļa izvērtējumu pēc kopējās novērtēšanas sistēmas (CAF) modeļa. Rezultātā tika konstatētas sekojošas pamatproblēmas: vāja saikne starp politisko un administratīvo vadības līmeni (konstatē 38% darbinieku), iestādei trūkst darbības stratēģijas (70%), bieži nav zināmas klientu vēlmes, ir neskaidrs klientu loks, klientiem nav izpratnes par plānošanas reģiona darbību, nav atgriezeniskās saites (64%), darbiniekiem trūkst izpratnes par iestādē notiekošajiem procesiem, sevišķi attiecībā uz dokumentu apriti, jo iestādes biroji atrodas dažādās reģiona pilsētās, tādēļ ir apgrūtināta darbinieku savstarpējā komunikācija, pakalpojumu sniegšanai nepieciešams vairāk laika (81%). Projekta rezultāti: sagatavota VPR darbības stratēģija, izstrādāts iestādes procesu apraksts, VPR darbinieki un politiskā vadība apmācīti dokumentu vadības sistēmas lietošanā, ieviesta dokumentu kvalitātes vadības sistēma, VPR mājas lapa papildināta ar jaunām sadaļām, projekta darbība atspoguļota publikācijās vietējos plašsaziņas līdzekļos un reģiona mājas lapā.

Projekta rezultāti: Projekts sekmējis labas pārvaldības principu ieviešanu Vidzemes Plānošanas reģionā,nodrošinot efektīvu, saprotamu un atklātu pieeju pārvaldes procesu īstenošanā un ieviešot kvalitātes vadības sistēmas principus ikdienas darbā. Projekta rezultāti: izstrādāta iestādes darbības stratēģija, veikts situācijas ārējās un iekšējās vides izvērtējums un iestādes pašvērtējums pēc CAF metodes, definējot stratēģiskos attīstības mērķus un to īstenošanas uzdevumus. Darbības procesu apraksta izstrādes laikā definēti sniegtie pakalpojumi, katram izstrādājot mērījumus un procesu shēmas. Darbinieku apmācībās par iestādes darbības procesu optimizāciju izmantota Six Sigma metode. Lai uzlabotu iestādes dokumentu apriti, ieviesta elektroniskā dokumentu vadības sistēma DocLogix un darbinieki apmācīti tās lietošanā. Darbinieki atzinīgi novērtējuši iegūtās zināšanas, kas tiks izmantotas turpmākā darba uzlabošanā un sadarbībā ar pakalpojumu saņēmējiem. Projekta tiešā mērķa grupa - VPR administrācijas darbinieki un padomes locekļi. Projektu īstenoja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Amatas novada domi.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2010-07-21
Projekta kopējais finansējums: 32 085.76 EUR / 22 550.00 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 27 272.90 EUR / 19 167.50 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 4 812.86 EUR / 3 382.50 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 32 085.76 EUR / 22 550.00 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 27 272.90 EUR / 19 167.50 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/003
Projekta īstenotājs: Vidzemes plānošanas reģions
Sadarbības partneris: Amatas novada dome
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 30.11.2010.
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telefons: +37164116006
Statuss: Pabeigts