Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidoša[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Rojas novada domē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta nosaukums „Kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Rojas novada domē”. Projekta iesniedzējs: Rojas novada dome. Projekta mērķis: izveidot un ieviest kvalitātes un personāla vadības sistēmu Rojas novada domē. Projekta mērķa grupas: Rojas novada pašvaldības darbinieki (251 cilv.); Rojas novada iedzīvotāji (6791 cilv.). Projekta norises vieta: Rojas novada dome, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu rajons, LV-3264. Projekta norises laiks: 01.04.2009. – 01.07.2010. (15 mēneši). Galvenās projekta aktivitātes: Darbinieku apmācība, Kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošana un ieviešana: Kvalitātes un personāla vadības sistēmas dokumentācijas struktūras izstrādāšana, Procesu identifikācija un aprakstu sagatavošana, amatu aprakstu izstrādāšana, iekšējo normatīvo dokumentu sagatavošana, atalgojuma sistēmas izstrāde, Kvalitātes un personāla vadības sistēmas rokasgrāmatas sagatavošana, Iekšējo auditoru apmācība, Kvalitātes iekšējo auditu veikšana, Vadības sistēmas darbības novērtēšana. Pieredzes apmaiņa pašvaldībās. Publicitātes pasākumi. Sagaidāmie rezultāti: Izstrādāts rīcības plāns kvalitātes un personāla vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai, Apmācīti Rojas novada domes darbinieki (~ 210 cilv.), Izstrādāta Kvalitātes un personāla vadības sistēmas dokumentācijas struktūra, Identificēti Rojas novada domes procesi, Sagatavoti procesu apraksti, Izstrādāti darbinieku amatu apraksti, Sagatavoti iekšējie normatīvie akti, Izstrādāta domes darbinieku atalgojuma sistēma, Sagatavota kvalitātes un personāla vadības sistēmas rokasgrāmata, Apmācīti Rojas novada domes iekšējie auditori (10 cilv.) un veikti iekšējie auditi, Novērtēta izveidotā un ieviestā kvalitātes un personāla vadības sistēma ar iekšējā audita atzinumu, Veikta pieredzes apmaiņa pašvaldībās, Publikācijas internetā (www.roja.lv un www.mersrags.lv) un informatīvajā izdevumā „Rojas novada vēstis”. Projekta ieguvums būs Rojas novada domes funkciju pārskatāmība, optimizēta administratīvā kapacitāte un rezultātā uzlabota pašvaldības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

Project results: Projekta ietvaros apmācīti 210 Rojas novada domes darbinieki kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošanā, ieviešanā un uzturēšanā - darbinieki apmācīti strādāt ar vadības sistēmas dokumentāciju un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas. Domes iekšējie auditori apmācīti par kvalitātes vadības sistēmas prasībām, auditu plānošanu, realizēšanu un rezultātu ziņošanu. Veikti arī iekšējie auditi. Domes 29 darbinieki piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas domi, kurā arī veikta kvalitātes vadības sistēmas ISO sertifikācija. Projektā izstrādāta kvalitātes un personāla vadības sistēmas dokumentācija - rokasgrāmata, procesu apraksti, darbinieku amatu apraksti un atalgojuma sistēma un citi iekšējie normatīvie akti. Pašvaldība ir saņēmusi uzturētās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību standarta EN ISO 9001:2008 prasībām apliecinošu sertifikātu. Projekta ietvaros kopā bijušas 6 publikācijas par projektu informatīvajā izdevumā „Rojas novada vēstis” un informatīvajā izdevumā „Banga” . Nodrošināta aktuālās informācijas ievietošana mājas lapās internetā www.roja.lv un www.mersrags.lv . Projekta ieguvums ir Rojas novada domes funkciju pārskatāmība, optimizēta administratīvā kapacitāte un rezultātā uzlabota pašvaldības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.
Legal status of Project Promoter: Pašvaldību iestāde
Region: Kurzeme Region
Last change: 2011-01-03
ESF Funding: 24 903.90 EUR / 17 502.56 LVL;
  • ESF Funding: 21 168.32 EUR / 14 877.18 LVL;
Total ESF spent: 24 903.90 EUR / 17 502.56 LVL;
  • ESF spent: 21 168.32 EUR / 14 877.18 LVL;
  • ESF spent, private: 2 988.47 EUR / 2 100.31 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/009
Project Promoter: Rojas novada dome
Start date of project: 01.04.2010.
Project finish date: 30.06.2011.
Place of implementation: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Rojas novads
Legal address: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Rojas novads, LV-3264
Phone: 29420976
Fax: 63232054
Status: Pabeigts