Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprū[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta iesniedzējs ir Latgales plānošanas reģions, kurš projekta īstenošanu veiks Rēzeknes pilsētas sociālajās institūcijās laika periodā no 2010. gada 1. marta līdz 30. novembrim. Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt efektīvu publisko sociālo pakalpojumu pieejamību Latgales reģionā un uzlabot publiskās pārvaldes procesu īstenošanu, izstrādājot un ieviešot kvalitātes vadības sistēmu Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes Sociālas aprūpes pārvaldē. Projekta tiešais mērķis ir izveidot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2000 standartam Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē un tās struktūrvienībās. Projektam ir 6 aktivitātes un tās ietver projekta administrēšanu; ievadsemināra organizēšanu par kvalitātes vadības sistēmas nepieciešamību un tās principiem, kvalitātes vadības standartiem, kvalitātes sistēmas izstrādes alternatīvajām metodēm un darba plānu, darbinieku pienākumiem projekta ieviešanas laikā; 2 semināru organizēšanu par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un kvalitātes vadību un iekšējā audita veikšanu; kvalitātes vadības sistēmas un Kvalitātes rokasgrāmatas izstrādi; kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija un ISO 9001:2000 standarta sertifikāta iegūšanu; projekta publicitātes pasākumi un noslēguma prezentācijas seminārs Latgales reģiona pašvaldību un novadu sociālo dienestu darbiniekiem. Projekta tiešā mērķa grupa ir Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes un struktūrvienību administrācijas un grāmatvedības darbinieki un sociālā darba speciālisti. Projekta netiešā mērķa grupa ir sociālo pakalpojumu saņēmēji – Rēzeknes pilsētas sociālo riska grupu iedzīvotāji, kas sastāda 30 % no kopējā Rēzeknes iedzīvotāju skaita, un citas reģiona pašvaldības. Viens no priekšnosacījumiem, lai mazinātu nabadzību un sociālā riska grupu iedzīvotāju sociālo atstumtību Rēzeknes pašvaldībā, ir kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kas ir tieši atkarīgs no sociālo pakalpojumu sniedzēju administrācijas un sociālā darba speciālistu kapacitātes. Projekts aktuāls ar to, ka tā īstenošanas rezultātā tiks izveidota labāka regulējama sociālā politika Rēzeknes pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās un nodrošināti kvalitatīvi sociālie pakalpojumi pašvaldības iedzīvotājiem, izstrādājot un ieviešot kvalitātes vadības sistēmu Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldē, sertificējot to un iegūstot ISO 9001:2000 standarta sertifikātu un izstrādājot Kvalitātes rokasgrāmatu. Kvalitātes rokasgrāmata noslēguma seminārā tiks izplatīta Latgales reģiona pašvaldībām, novadiem un to sociālajiem dienestiem un dots labās prakses piemērs par administratīvās kapacitātes stiprināšanu Latgales reģionā, nodrošinot vienotu, stratēģisku, efektīvu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā sociālajā jomā. Sākot ar 29.01.2009. spēkā stājies ISO 9001:2008 standarts, kas aizstāj ISO 9001:2000 standartu, tādēļ saskaņā ar grozījumiem Nr.1 (22.03.2010.) vārdi Līgumā „ISO 9001:2000 standarts” tiek aizstāti ar vārdiem „ISO 9001:2008 standarts”.

Project results: Projekta ietvaros noorganizēti vairāki semināri - informatīvs ievadseminārs Rēzeknē Sociālās aprūpes pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekiem, semināri par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un kvalitātes vadību, iekšējo auditoru apmācības, kā arī informatīvais noslēguma seminārs. Iepirkuma procedūras rezultātā tika noslēgts līgums par Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes un tās struktūrvienību kvalitātes vadības sistēmas izstrādi un ieviešanu un kvalitātes rokasgrāmatas izstrādi atbilstoši ISO 9001:2008 standartam. Tā ietvaros tika veikts sākotnējā stāvokļa novērtējums, stratēģisko dokumentu izstrāde, izveidoti procesu apraksti, izstrādāta sistēmas dokumentācija – Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata. Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata tika prezentēta informatīvajā noslēguma seminārā un izsniegta visiem semināra dalībniekiem, tās elektroniskā versija pieejama Latgales plānošanas reģiona interneta mājas lapā. Projekta rezultātā izveidota un sertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2008 standartam Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē un tās struktūrvienībās .
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Latgale Region
Last change: 2010-12-21
ESF Funding: 32 043.54 EUR / 22 520.33 LVL;
  • ESF Funding: 27 237.01 EUR / 19 142.28 LVL;
Total ESF spent: 32 043.54 EUR / 22 520.33 LVL;
  • ESF spent: 27 237.02 EUR / 19 142.29 LVL;
  • ESF spent, private: 2 403.27 EUR / 1 689.03 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/013
Project Promoter: Latgales plānošanas reģions
Start date of project: 01.03.2010.
Project finish date: 30.11.2010.
Legal address: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600
Phone: +371 672 24044
Fax: +371 672 24044
Status: Pabeigts