Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.1. apakšaktivitāte „Sociālo partneru a[..] > Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administrat[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.1. apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Meklēt projektus
Projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir veicināt sociālā dialoga attīstību reģionu līmenī, kā arī stiprināt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) kā sociālā partnera iespējas piedalīties rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā valsts un reģionālā līmenī. Vieni no sociālā dialoga dalībniekiem ir darba ņēmēju pārstāvji – arodbiedrības. Valsts līmeņa sociālajā dialogā kā darba ņēmēju pārstāvis piedalās LBAS. Savukārt sekmīga reģionālā līmeņa sociālā dialoga īstenošanai LBAS pietrūkst kapacitātes – gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu ziņā, kā rezultātā darba ņēmēju pārstāvji nepietiekami piedalās sociālajā dialogā jo īpaši reģionālajā līmenī. Tādēļ ar projekta palīdzību plānots gan stiprināt LBAS administratīvo kapacitāti un iespējas darboties kā pilnvērtīgam sociālajam partnerim arī reģionu līmenī, un līdz ar to veicināt sociālo partneru savstarpējo sadarbību rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Ievērojot augstāk minēto, projekta mērķa grupas ir: darba ņēmēju organizāciju vadītāji un speciālisti (to skaitā gan LBAS dalīborganizāciju, gan arī arodorganizāciju vadītāji un speciālisti); LBAS vadītāji un speciālisti; arodbiedrību biedri visā Latvijā; strādājošie kopumā. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kas saskaņā ar 2004.gada 1.oktobra Trīspusējo vienošanos par sociāli ekonomisko partnerību ir atzīstama par nacionāla līmeņa darba ņēmēju interešu pārstāvi. Tādējādi LBAS ir vienīgais nacionāla līmeņa darba ņēmēju interešu pārstāvis un arī sociālā dialoga partneris no darba ņēmēju puses. Tādēļ LBAS administratīvā kapacitāte ir īpaši svarīga, lai pilnvērtīgi aizstāvētu darba ņēmēju tiesības un intereses. Projekta īstenošanas laiks ir no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam. Projekta norises vieta ir visa Latvijas teritorija, ņemot vērā, ka viens no projekta mērķiem ir sociālā dialoga stiprināšana tieši reģionu līmenī. Projekta ietvaros laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam plānots veikt sekojošas projekta aktivitātes: Projekta administrēšana. Sadarbības veidošana un koordinācija (ietver 2 apakšaktivitātes). Apmācību programmu izstrāde un apmācību organizēšana (ietver 4 apakšaktivitātes). Pieredzes apmaiņas pasākumi un ekspertīzes (ietver 3 apakšaktivitātes). Semināru un konferences organizēšana (ietver 2 apakšaktivitātes). Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi (ietver 8 apakšaktivitātes). Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti sekojoši rezultāti: projekta rezultātā tiks panākta divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība gan valsts, gan reģionālā līmenī, atbilstoši izglītojot LBAS vadītājus un speciālistus, nozaru arodbiedrību vadītājus un speciālistus, kā arī arodorganizāciju vadītājus un speciālistus; minētā rezultāta sasniegšanai katrā no projekta īstenošanas gadiem tiks veikta normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze divās jomās – 1) Eiropas Savienības normatīvie akti un politikas dokumenti, 2) sociālā un darba tirgus attīstība. Lai varētu veikt minēto ekspertīzi un iepazītos ar citās Eiropas Savienības valstīs pastāvošo praksi reģionālā sociālā dialoga īstenošanā, katrā no projekta norises gadiem notiks divi pieredzes apmaiņas braucieni sadarbības veidošanai un labās prakses pārņemšanai. Viens no braucieniem būs pieredzes apmaiņas brauciens, otrs – oficiāls arodbiedrību starptautiskais pasākums; projekta rezultātā tiks stiprināts sociālais dialogs reģionos, veidojot un koordinējot reģionālās sadarbības koordinatoru aktivitāti, izdodot drukātus metodiskos materiālus, organizējot seminārus, kā arī īstenojot sabiedrības informēšanas un komunikācijas pasākumus visā Latvijas teritorijā. Lai nodrošinātu atklātu konkurenci un izmaksu izlietojuma efektivitāti, iepirkuma procedūras, izvēloties izdevīgāko piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju, tiks organizētas atbilstoši MK noteikumu Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” prasībām. Kopējais projekta finansējums ir 1 169 904,73 LVL, t.sk. valsts budžeta finansējums 170 041,23 LVL. Kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir 1 133 608,21 LVL. Informācija par projektu pieejama mājas lapā www.lbas.lv

Projekta rezultāti: Projektā plānotās aktivitātes ir ieviestas ļoti veiksmīgi. Jau projekta sākumā 5 Latvijas pilsētās - Daugavpilī, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Rīgā darbu uzsāka reģionālie koordinatori. Koordinatori strādāja pie jaunu biedru iesaistes arodbiedrībās, devās uz uzņēmumiem un tikās ar arodorganizāciju vadītājiem, arodbiedrības biedriem, strādājošajiem un darba devējiem, strādāja pie nozaru arodbiedrību un arodorganizāciju sadarbības stiprināšanas, sadarbojās ar uzņēmējiem, darba devēju organizācijām, pašvaldībām un citām nevalstiskajām organizācijām, sekmēja darba koplīgumu noslēgšanu uzņēmumos un veica citus arodbiedrību kapacitāti stiprinošus uzdevumus. Projektā tika izstrādātas 3 apmācību programmas: „Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība – nacionālā, reģionālā un uzņēmumu līmenī”,„Mehānisms sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā” ,„Arodbiedrību struktūru kapacitātes stiprināšana” , kas laika gaitā tika atjaunotas. Izmantojot izstrādātās apmācību programmas tika organizēti 123 apmācību kursi – katrai programmai 41, LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, kā arī uzņēmumu arodorganizāciju vadītājiem un arodbiedrību biedriem. Projekta laikā arodbiedrības biedri devušies 17 pieredzes apmaiņas braucienos un piedalījušies starptautiskās kapacitātes stiprināšanas pasākumos. LBAS dalība starptautiskos pasākumos bija būtiska, jo nodrošināja nacionālo darbinieku pārstāvju līdzdalību rīcībpolitikas izstrādē un sociāli ekonomiskās jomas iespēju uzlabošanā Eiropas Savienības līmenī. Regulāri tika veikta normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes, lai mērķtiecīgi strādātu pie trīspusējā sociālā dialoga pilnveides un attīstības nacionālajā, reģionu un uzņēmumu līmenī, kā arī aktīvi iesaistītos rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Pavisam tika veiktas 85 ekspertīzes par arodbiedrībai būtiskie un svarīgiem dokumentiem un jautājumiem. Lai paaugstinātu darba ņēmēju un viņu pārstāvju izpratni un informētību par sociālā dialoga līmeņiem, sociālā dialoga veidošanu reģionos un Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu darba vietās, projektā tika izstrādāti 2 metodiskie materiāli: "Sociālās drošības politika Latvijā krīzes apstākļos" un "Soli pa solim līdz koplīgumam" un 2 rokas grāmatas : "Rokasgrāmata par Eiropas sociālo partneru darba programmas 2009.–2010. gadam un Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu īstenošanu un ieviešanu praksē" un "Arodbiedrību ceļa loks 2006-2011". Projekta noslēgumā tika izdots gala ziņojums „Sociālā dialoga loks. Arodbiedrību ieguldījums sociālā dialoga attīstībā Latvijā 2011 – 2015.” Projektā tika organizēti 98 semināri par reģionālo struktūru darbību, reģionālo sociālo dialogu kopumā un iespējām ar to palīdzību iesaistīties politikas procesos nacionālajā un reģionālajā līmenī, kā arī par sociālekonomiskajām aktualitātēm reģionos un arodbiedrību lomu reģionālās reformas un nozaru restrukturizācijas apstākļos. Projekta realizācijas gaitā tika sagatavoti un izdoti 26 informatīvie biļeteni, katrs 5000 eksemplāru tirāžā. Ikviens no biļeteniem tika veltīs aktuālai tēmai, kura saistīta ar sociālo dialogu dažādos līmeņos un iespējām iesaistīties sociālajā dialogā. Lai apzinātu, pozitīvi novērtētu un publiskotu LBAS un dalīborganizāciju sadarbības partnerus, kas attiecīgajā gadā īpaši veiksmīgi darbojušies sociālā dialoga attīstīšanas jomā, kā arī lai mudinātu citus partnerus rīkoties līdzīgi, reizi gadā tika organizēts sociālās partnerības pasākums. Tajā tika pasniegta LBAS sociālās partnerības balva „Sociālais partneris”. Projekta laikā tika noorganizēti 7 sociālas partnerības pasākumi. Lai informētu sabiedrību par LBAS reģionālo koordinatoru sadarbības tīkla izveidi un iespējām saņemt kvalitatīvas konsultācijas sociālā dialoga jautājumos, projekta ietvaros tika organizētas 28 informatīvās dienas reģionos. To laikā pieaicinātie speciālisti un konsultanti atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar sociālo dialogu, darba koplīguma priekšrocībām uzņēmumos, izdalīja informatīvus materiālus, kā arī sniedza sīkāku informāciju par LBAS reģionālo struktūru darbu un pakalpojumiem. Projektā tika nodrošināta arī LBAS dalība 4 dažādās izstādēs, no kurām divas notiks reģionos un divas Rīgā. Projektā tika noorganizēta viena tiešā pasta kampaņa ar atgriezenisko saiti, kuras ietvaros arodbiedrību biedriem reģionos pēc izlases principa tika nosūtīts informatīvs materiāls par iespējām iesaistīties sociālajā dialogā. Lai uzlabotu izpratni par arodbiedrību un koplīgumu priekšrocībām, kā arī motivētu darba ņēmējus aizstāvēt savas tiesības, apvienojoties arodorganizācijās, projektā tika realizētas 2 plašas integrētas komunikāciju kampaņas, kuras caur dažādiem kanāliem centās sasniegt projekta mērķauditoriju visos valsts reģionos. Projektā tika sagatavota arī videofilma par LBAS reģionālo struktūru izveidi un iespējām veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību. Tika uzlabota arī LBAS mājas lapa www.lbas.lv. Tika noorganizēti 3 pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros- starptautiska konference „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un cienīgu darbavietu izveidē”. Kopā ar otru sociālo partneri –LDDK, noorganizēts sociālo partneru forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā un jauniešu forums „Baltijas arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālā līmenī”. Projekta noslēgumā, lai rezumētu visu projektā paveikto tika noorganizēta starptautiska konference „Veiktspējas stiprināšana arodbiedrību attīstībai”.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2015-08-28
Projekta kopējais finansējums: 1 683 004.07 EUR / 1 182 821.99 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 1 444 690.69 EUR / 1 015 334.40 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 238 313.38 EUR / 167 487.60 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 1 683 004.07 EUR / 1 182 821.99 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 1 444 690.69 EUR / 1 015 334.40 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001
Projekta īstenotājs: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2015.
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001
Telefons: 67035900; 67035960
Fakss: 67276649
WWW adrese: http://www.lbas.lv
Statuss: Pabeigts

mp4 Video "Stāsts par mums" (izmērs: 393 MB)

pdf Ziņojums "Nacionālo darba koplīgumu normu juridiskais spēks Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas Kopienu tiesas prakse"

doc Ziņojums "Atsevišķi darba laika organizācijas aspekti Eiropas Savienībā"

pdf Ziņojums "Arodbiedrību tiesību aizsardzības mehānismu publiskajā sektorā regulējums Eiropas Savienībā”

pdf Ziņojums „Arodbiedrību tiesību aizsardzības mehānismu publiskajā sektorā regulējuma Eiropas Savienībā”

pdf Ziņojums "Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pakalpojumiem iekšējā tirgū"

pdf Ziņojums "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā”

pdf Ziņojums "Darba strīdu risināšana un darba tiesas kā viens no mehānismiem”

pdf Ziņojums "Pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka pabalsts... Sociālās apdrošināšanas bezdarba gadījumam savietojamība ar sociālās palīdzības sistēmu Latvijā”

pdf Ziņojums "Neformālā ceļā iegūto prasmju, zināšanu un kompetenču atzīšana Latvijā un arodbiedrību iesaiste šajos procesos”

pdf Ziņojums "Kā arodbiedrībām rīkoties krīzes pārvarēšanai – Eiropas valstu arodbiedrību pieredze un viedokļi”

pdf Ziņojums "Arodbiedrības 2020 – Jūs izglābāt bankas, tagad glābiet darba vietas!”

pdf Ziņojums "Darba attiecību specifika publiskajā sektorā. Kolektīvās pārrunas un darba koplīgumi publiskajā sektorā”

doc Ziņojums "Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Izpildkomitejas loma Eiropas Savienības sociālajā dialogā. Izpildkomitejas nesen pieņemtās rezolūcijas un to ietekme uz arodbiedrību kustību visā Eiropā”

docx Ziņojums "Universālie pakalpojumi Eiropā: 1996. – 2010.gads”.

doc Ziņojums "Pilsoniskās sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā un Latvijā. Lisabonas līgums”

pdf Ziņojums "Neformālā izglītība un tās iedzīvināšanas procesi Latvijā”

pdf Ziņojums "Pašnodarbinātās personas un to sociālā aizsardzība”

doc Ziņojums "Nē izdevumu mazināšanai, vairāk izaugsmes!”

pdf Ziņojums „Izaicinājums indivīdam – nodrošināt prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām”

pdf Ziņojums "Darbinieku kolektīvās pārstāvības tiesiskais regulējums Latvijā un darbinieku pārstāvības modeļi Eiropas Savienībā”

pdf Ziņojums "Cilvēka cienīgu darbu visiem” (1.daļa)

pdf Ziņojums "Trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienības dalībvalstīs”

pdf Ziņojums "Cienīgu darbu jauniešiem”

pdf Ziņojums "Ģenerālvienošanās un nacionālā koplīguma tiesību subjekti"

pdf Ziņojums "Vecāku cilvēku nodarbinātības mērķu sasniegšana un to ietekmējošie faktori”

pdf Ziņojums ”Mazkvalificēta darbaspēka prasmju paaugstināšanas iespējas”

Ziņojums "Streiku regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs."

pdf Ziņojums "Eiropas uzņēmumu padomes un arodbiedrību loma to veidošanā"

pdf Ziņojums "Arodbiedrību darbības tiesiskais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs"

pdf Ziņojums "Par bezdarbnieku re-integrācijas darba tirgū sistēmas efektivitāti Latvijā un iespējamajiem uzlabojumiem"

pdf Ziņojums "Grozījumi likumā Par arodbiedrībām”

Ziņojums "Darba laika direktīvas pārskatīšanas aktualitātes”

pdf Ziņojums "Latvijas Darba likuma neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam”

pdf Ziņojums "Sociālā dialoga un sociālo partneru definīcija”

pdf Ziņojums "Valsts atbalsts sociālajiem partneriem”

pdf Ziņojums "Par darbinieku atbilstību darba tirgum pēc izglītības valstī”

pdf Ziņojums "Individuālo darba strīdu risināšana”

pdf Ziņojums "Par aktuāliem darba tirgus jautājumiem reģionālā aspektā"

pdf Ziņojums "Sociālais dialogs un ģenerālvienošanās darbības paplašināšana Nīderlandē”

pdf Ziņojums "Nodarbinātība un nodokļu politika"

pdf Ziņojums "Arodbiedrību dibināšanas slieksnis”

pdf Pirmais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Otrais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Trešais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Ceturtais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Piektais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf lbas_05.10.pdf

pdf Septītais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Astotais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Devītais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Desmitais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Vienpadsmitais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Divpadsmitais informatīvā biļetena „LBAS Vēstis” numurs

pdf Rokasgrāmata par Eiropas sociālo partneru darba programmas 2009.-2010.gadam un Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu īstenošanu un ieviešanu praksē

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

Arodbiedrību ceļa loks 2006-2011

Ziņojumi

Darbinieka un darba devēja uzteikuma regulējums Baltijas valstīs
Mobings darba vietā
Darba laika regulējums Baltijas valstīs
Nodarbinātība un nodokļu politika
Arodbiedrību dibināšanas slieksnis
Sociālais dialogs un ģenerālvienošanās darbības paplašināšana Nīde[..]
Par aktuāliem darba tirgus aspektiem reģionālā griezumā
Individuālo darba strīdu risināšana
Par darbinieku atbilstību darba tirgum pēc izglītības valstī
Valsts atbalsts sociālajiem partneriem
Sociālā dialoga un sociālo partneru definīcija tiesību aktos
Latvijas Darba likuma neatbilstība Darba laika Direktīvas prasībām[..]
Darba laika direktīvas parakstīšanas aktualitātes
Grozījumi likumā "Par arodbiedrībām"
Arodbiedrību tiesiskais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs[..]
Streiku regulējums Eiropas Savienības valstīs
Ģenerālvienošanās un nacionālā koplīguma tiesību subjekti
Trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienības dalībvalstis[..]
Darbinieku kolektīvās pārstāvības tiesiskais regulējums Latvijā un[..]
Par bezdarbnieku reintegrācijas darba tirgū sistēmas efektivitāti [..]
Mazkvalificēta darbaspēka prasmju paaugstināšanas iespējas
Vecāku cilvēku nodarbinātības mērķu sasniegšana un to ietekmējošie[..]
Cilvēka cienīgu darbu visiem!
Nē izdevumu mazināšanai, vairāk izaugsmes!
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Izpildkomitejas loma Eiropas S[..]
Pilsoniskās sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā Eiropa[..]
Universālie pakalpojumi Eiropā :1996.-2010.gads
Darba attiecību specifika publiskajā sektorā. Kolektīvās pārrunas [..]
Arodbiedrības 2020- Jūs izglābāt bankas, tagad glābiet darba vieta[..]
Kā arodbiedrībām rīkoties krīzes pārvarēšanai- Eiropas valstu arod[..]
Neformālā izglītība un tās iedzīvināšanas procesi Latvijā
Pašnodarbinātās personas un to sociālā aizsardzība
Neformālā ceļā iegūto prasmju, zināšanu un kompetenču atzīšana Lat[..]
Darba strīdu risināšana un darba tiesas kā viens no mehānismiem
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par darba ņēmēju norīkošan[..]
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par pakalpojumiem iekšējā [..]
Arodbiedrību tiesību aizsardzības mehānismu publiskajā sektorā reg[..]
Atsevišķi darba laika organizācijas aspekti Eiropas Savienībā
Pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka pabalsts
Nacionālo darba koplīgumu normu juridiskais spēks Eiropas Savienīb[..]
Arodbiedrību pārstāvju tiesiskā aizsardzība
Eiropas uzņēmumu padomes un arodbiedrību loma to veidošanā
Latvijas attīstības virzienu izvērtējums nodarbinātības aspektā[..]
Eiropas Savienības darbinieku norīkošanas regulējuma pārskatīšana[..]
Arodbiedrību tiesības regulēt savu darbību
Darbinieku pārrobežu norīkošanas regulējums Latvijā
Ierobežojumi noteiktām personu kategorijām dibināt arodbiedrības u[..]
Nepieciešamās izmaiņas darbaspēka nodokļu politikā
Arodbiedrību tiesības regulēt savu darbību
Darba strīdu mediācija
Darbaspēka ražīgumu ietekmējošie faktori un ražīguma celšanas iesp[..]
Ierobežojumi noteiktām personu kategorijām dibinat arodbiedrības u[..]
Darba tiesību reformas publiskajā sektorā Eiropas Savienības valst[..]
Darbinieku pārrobežu norīkošanas regulējums Latvijā
Arodbiedrību brīvība Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē:tiesības [..]
Apmācību izdevumu atlīdzināšana darba attiecības.Eiropas Savienība[..]
Atkāpes no darba tiesību regulējuma ar koplīgumu
Bērna kopšanas atvaļinājuma regulējums Eiropas Savienība
Brīvprātīgā darba tiesiskais regulējums
Darbinieku brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā ,regulējuma aktua[..]
Darbinieku finanšu līdzdalība kā strādājošo ienākumu palielināšana[..]
Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecibu
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju nodarbināmības uzlabošana Latvijā [..]
Nepilna darba laika un uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu reg[..]
Mājsaimniecībā nodarbināto darbinieku tiesiskā aizsardzība
Inovāciju loma valsts industriālās politikas veidošanā un attīstīb[..]
Eiropas Savienības iniciatīvas jauniešu nodarbinātības uzlabošanai[..]
Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju darbības regulējum[..]
Valsts dienesta regulējums.Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze
Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un komitejas" Nodarbin[..]
Starptautiskā Darba konferences 102.sesija un Sociālā dialoga komi[..]
Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un ilgstpējīgas attīst[..]
Darba līguma uzteikšana,neievērojot uzteikuma termiņu.Eiropas Savi[..]
Trīspusēja sadarbība Eiropas Savienības dalībvalstu praksē
Valsts atbalsta mikrouzņēmumiem ietekme uz nodarbinātību Latvijā [..]
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I[..]
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I[..]
Arodbiedrību pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. I daļa
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. II daļa[..]
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. III daļ[..]
Arodbiedrību loma Eiropa 2020 īstenošanā
Darba samaksas un sociālo garantiju konkurētspēja Baltijas reģionā[..]
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I[..]
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I[..]
Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai
Eiropas Savienības ekonomiskā vadīšana un tās ietekme uz Latvijas [..]
Eiropas Savienības darba tiesību aktualitātes
Starptautiskās Darba konferences 103.sesijas pārskats
Nodokļu ietekme uz neto darba ienakumiem Latvija (salidzinajuma ar[..]
Tiesības uz kolektīvajām sarunām Starptautiskās Darba organizācija[..]
Arodbiedrību darbība un pakalpojumi Zviedrijā
Direktīva 2014/67/ES (Īstenošanas direktīva) un ieteikumi arodbied[..]
Starptautiskās Darba konferences 104.sesijas pārskats
Latvijas tautsaimniecības attīstību ietekmējošie faktori un augsme[..]
Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ieteikumi arodbiedr[..]
Solidārā atbildība apakšuzņēmēju ķēdēs. Eiropas Savienības dalībva[..]
Investīciju plāns Eiropai un tā ietekme