Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.1. sub-measure "Administrative Ca[..] > LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģi[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.1. sub-measure "Administrative Capacity Building of Social Partners"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Projekta mērķa grupa ir institūcijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas. Projekta īstenošanā iesaistīta Latvijas Darba devēju konfederācija un visu plānošana reģionu darba devēji un to organizācijas. Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti valsts un pašvaldību pārvaldībā. Tas ir konsultāciju mehānisms, kurā nacionālajā līmenī piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības. Tāpēc svarīgs priekšnoteikums reģionu ekonomiskas un tautsaimniecības stabilai, līdzsvarotai un mērķtiecīgai attīstībai ir sociālā dialoga nostiprināšana reģionālā līmenī un atbilstošu sociālās partnerības principu nostiprināšana un pilnveide. Eiropā sociālais dialogs tiek uzskatīts par neatņemamu demokrātiskas valsts sastāvdaļu un par vienu no būtiskākajiem instrumentiem stabilitātes un labu attiecību nodrošināšanā darba tirgū. Sociālā dialoga statuss Eiropas Savienībā (ES) ir nostiprināts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 138. un 139. pantā. Līgumā ir noteikts, ka Komisijas uzdevums ir veicināt sociālo partneru savstarpējās konsultācijas Kopienas līmenī un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu dialogu to starpā, vienlaikus nodrošinot līdzsvarotu atbalstu abām pusēm. Parakstot Sociālo hartu, kā arī ievērojot principu, ka ES daudzlīmeņu pārvaldība šobrīd paredz arvien ciešāku pašvaldību iesaisti sociālajā dialogā, Latvija ir apņēmusies veicināt un atbalstīt ES sociālo dialogu. Lai sekmīgi realizētu sociālo dialogu visos līmeņos ir jābūt profesionāli sagatavotiem sociālajiem partneriem un iesaistītajām pusēm. Sociālā dialoga stiprināšanu LR valdība ir noteikusi kā vienu no atbalsta virzieniem Latvijas Nacionālās Lisabonas programmā un Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2012. gadam, nosakot sociālo dialoga kā interešu līdzsvarošanas modeļa attīstību un sociālo partneru kapacitātes paaugstināšanu. Latvijā šobrīd sociālā dialoga statusu nacionālā līmenī nosaka Nacionālās Trīspusējas sadarbības padomes nolikums un Ministru Kabineta, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) noslēgta Trīspusējā vienošanās par sociāli ekonomisko partnerību. Tās mērķis ir veicināt Latvijas kā ekonomiski spēcīgas Eiropas Savienības dalībvalsts ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un labvēlīgu sociālo apstākļu radīšanu, stiprinot Latvijā demokrātisku, pilsonisku sabiedrību un valsts taisnīgu, atklātu un sekmīgu pārvaldi, ievērojot cilvēktiesības, darba tiesības un vides aizsardzības principus. Šajā vienošanās dokumentā puses pauda apņemšanos stiprināt un attīstīt trīspusējo konsultāciju mehānismu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Projekts balstīts uz LDDK iepriekšējo pieredzi, reģionālo darba devēju un to organizāciju viedokļu un vajadzību apzināšanu, kas iegūta strādājot tādās jomās kā izglītība un nodarbinātība, sociālā aizsardzība, ekonomiskā attīstība un finanses, cieši sadarbojas ar uzņēmēju, darba ņēmēju organizācijām un valsts un pašvaldību institūcijām dažādos līmeņos. Viens no reģionālās attīstības priekšnosacījumiem ir trīspusējā sadarbība, lai sasniegtu attīstības, nodarbinātības un labklājības mērķus. Latvijā ir vērojams sadarbības modeļu un sociālās pārstāvniecības trūkums reģionos, kā arī nepietiekamas zināšanas, kas kavē sociālā dialoga attīstību nozaru griezumā. Sociālā dialoga attīstība pašvaldību līmenī ir nozīmīgs faktors vienmērīgai Latvijas reģionu un pašvaldību attīstības nodrošināšanai, jo veiksmīga darbinieku, darba devēju un pašvaldības izpildvaras sadarbība sekmē prognozējamu uzņēmējdarbības vides attīstību, kas savukārt veicina reģionu un pašvaldību infrastruktūras attīstību. Sociālā dialoga veicināšana reģionos kļūst īpaši nozīmīga laikā, kad noslēgsies administratīvi – teritoriālā reforma Latvijā 2009.gadā. Lai veicinātu sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām un arodbiedrībām Latvijas reģionos – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā tiks veiktas šādas darbības: izveidotas 5 LDDK reģionālās struktūrvienības, kuru darbību organizēs 5 reģionālie sociālā dialoga koordinatori, kas veicinās reģionālo darba devēju organizāciju izveidi un līdzdalību rīcībpolitikas izstrādē; organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, lai iepazītos ar citās ES valstīs pastāvošo praksi reģionālā sociālā dialoga īstenošanā; izstrādātas un ieviestas 3 mācību programmas, lai veicinātu divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu, ar mērķi izglītot darba devēju organizāciju vadītājus un speciālistus par sociālā dialogu, reģionālās attīstības procesu vadību un uzņēmējdarbības īstenošanas jautājumiem; izstrādāti un izdoti informatīvi izglītojoši materiāli par cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodēm, labu pārvaldību un sociālo partnerību reģionos; īstenota ES un Latvijas dažādu līmeņu normatīvo aktu, Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvenciju ekspertīze, lai paaugstinātu sociālo partneru kapacitāti dalībai nacionālās un ES nodarbinātības, darba lietu, sociālās un izglītības politikas izstrādāšanā un īstenošanā; darba devēju un darba devēju organizāciju pārstāvju apmācība par sociālā dialoga tēmām; veikta projekta administrēšana; nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Project results: Projekta laikā tika izveidotas piecas LDDK reģionālās struktūrvienības – Cēsīs, Rēzeknē, Jēkabpilī, Liepājā, Rīgā, kurās darbojās LDDK koordinatori un kuri nodrošināja darba devēju konsultēšanu un tālāku viņu interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā reģionālā, valsts un ES līmenī. Līdztekus projektā tika veikta darba devēju un darba devēju organizāciju pārstāvju apmācības par šādām tēmām- „Divpusējais -trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”, „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”, „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”. Kopumā projektā par katru tēmu Rīgā un reģionos tika īstenotas 98 apmācības, katrā apmācot 20 darba devēju organizāciju un darba devēju pārstāvjus (kopā 1849 personas). Papildus tika organizēti arī 84 semināri “Ir sarunas, ir rezultāti” par darba devējiem aktuālām tēmām un jautājumiem. Tika organizēti 85 pieredzes apmaiņas pasākumi, lai iepazītos ar citu reģionālā sociālā dialoga praksi citās ES valstīs un paustu Latvijas darba devēju nostāju dažādās starptautiskās darba devēju organizācijās. Divas reizes gadā tika veikta situācijas analīze un ES un Latvijas dažādu līmeņa normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu ekspertīzes 8 dažādas jomās: zinātne un inovācijas; nodarbinātība; izglītība un sociālā drošība, un veselības aizsardzības; reģionālā attīstība un nodarbinātība; darba lietas; tautsaimniecības attīstība; finanses un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumi. Viena no projekta aktivitātēm bija informatīva kampaņa, kuras ietvaros tika organizēti reģionālo vizīšu cikli, kuros notika diskusijas ar uzņēmējiem reģionos, un LDDK sniedza informāciju darba devējiem par sociālā dialoga attīstības tendencēm starptautiskā līmenī, par Latvijas mērogā aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, akcentējot arvien svarīgo jautājumu par darba koplīgumu slēgšanu, motivējot darba devējus slēgt koplīgumus savos uzņēmumos. Kampaņas ietvaros darba devēji tika aicināti apvienoties organizācijās un iesaistīties dialogā ar vietējo pašvaldību un arodbiedrībām. Lai popularizēto sociālo dialogu, tika izstrādāts videomateriāls “Sadarbība reģionos – attīstība Latvijā” un žurnāls “Reģionālais sociālais dialogs”, kas atspoguļoja sociālā dialoga attīstību nacionālā un reģionālā līmenī. Projekta noslēgumā tika rīkota apaļā galda diskusija “Kā veicināt uzņēmējdarbību Latvijas reģionos?”. Apaļā galda diskusijā tika vērtēta projekta norise, kas sasniegts sociālā dialoga attīstībā, kā arī uzmanība tika vērsta darba koplīgumu noslēgšanas analīzei pēdējo gadu laikā. Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē laikā projekta ietvaros tika organizēta starptautiskā konference „Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai” ar mērķi veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas sekmēšanai Eiropas Savienībā, pārņemt labās prakses piemērus no ES dalībvalstīm, kurās reģionālais sociālais dialogs ir attīstīts un sekmīgi darbojas un sociālo partneru forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”, piesaistot ES un starptautisko uzmanību reģionālo jautājumu risināšanai, t.sk., reģionālā sociālā dialoga attīstībai. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes bija virzītas uz projekta mērķa sasniegšanu, tika sekmēta reģionālā sociālā dialoga attīstība un paaugstinātas sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā vietējā, reģionālā, nacionālā un ES līmenī, kā arī projekta ietvaros īstenotās aktivitātes veicināja darba devēju, darba ņēmēju, pašvaldību un sabiedrības kopumā izpratni par reģionālo sociālo dialogu, kā arī tā priekšrocībām tautsaimniecības attīstībai reģionālā un nacionālā līmenī. Projekta ietvaros izstrādātie materiāli pieejami www.lddk.lv un www.sif.gov.lv.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2016-04-15
ESF Funding: 1 592 955.58 EUR / 1 119 535.55 LVL;
  • ESF Funding: 1 367 393.07 EUR / 961 009.32 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 225 562.51 EUR / 158 526.23 LVL;
Total ESF spent: 1 592 955.58 EUR / 1 119 535.55 LVL;
  • ESF spent: 1 367 393.07 EUR / 961 009.32 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002
Project Promoter: Latvijas Darba devēju konfederācija
Start date of project: 01.01.2009.
Project finish date: 30.06.2015.
Legal address: Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Phone: 67225162
Fax: 67224469
www: http://www.lddk.lv
Status: Pabeigts

Handbooks

Labas pārvaldības rokasgrāmata
Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam [..]
Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri., analīze, attīstība[..]

Reports

Ziņojums par ES un Latvijas normatīvajiem dokumentiem reģionālās n[..]
Ziņojums par Latvijas normatīvajiem dokumentiem izglītības jomā, 2[..]
Ziņojums par Latvijas normatīvajiem dokumentiem izglītības jomā, 2[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem r[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem reģ[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem reģ[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem soc[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem soc[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kur[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Lat[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vid[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zem[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kur[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Lat[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīg[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vid[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zem[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kur[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Lat[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīg[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vid[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zem[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Lat[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīg[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vid[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zem[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem pro[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem soc[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem soc[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem dar[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zem[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vid[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīg[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Lat[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kur[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Lat[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīg[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vid[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zem[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kur[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem f[..]
Gala ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem akt[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem d[..]
Gala ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem akt[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem s[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem p[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem i[..]
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem L[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kur[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Lat[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vid[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zem[..]
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīg[..]