eea-norway


Biedrības Pasaku māja „Undīne” – zaļais ordenis pamatdarbības nodrošinājums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Nodrošināt bezmaksas pasākumu un radošo darbnīcu norisi no alkohola un narkotikām brīvā vidē;
- Iesaistīties Zilo karogu programmas 2008. gada sezonas norisē un izvērtēšanā;
- Nodrošināt Ekotūrisma informācijas centra 2008. gada sezonas norisi un izvērtēšanu;
- Piedalīties visās Jūrmalas pilsētas domes sēdēs;
- Veikt vismaz 6 paplašinātās sabiedriskās apspriešanas;
- Uzsākt projekta „Nelauksaimnieciskās darbības laboratorijas izveidošana Seces pagastā” realizāciju;
- Sagatavot 1 realizēta projekta noslēguma ziņojumu, realizēt 2 apstiprinātus projektus, sagatavot 2 projektu pieteikumus Eiropas Sociālajam fondam, 1 pieteikumu Vides Aizsardzības fonda administrācijai, 2 pieteikumus LEADER + tipa aktivitātēm;
- Apmācīt organizācijas biedrus projektu izstrādes un ieviešanas specifikā, sagatavojot papildus personālu projektu vadībai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 57 pasākumi (koncerti, lekcijas, diskusijas, lasījumi, svētku svinēšana, darbnīcas, talkas) Jūrmalas iedzīvotājiem (kopā ~2085 dalībnieki);
- Iedzīvotājiem, kas cietuši no atkarības vielu lietošanas, visu gadu 4 reizes nedēļā piedāvātas dažādas radošas darbnīcas - stikla apgleznošana, ādas apstrāde, sveču liešana, elpu dekorēšana (~20-25 cilvēki nedēļā);
- Ekotūrisma informācijas centrā sniegtas 25 bezmaksas konsultācijas;
- Sagatavoti 5 jaunu projektu pieteikumi;
- Sadarbībā ar Latvijas Paraolimpisko komiteju veikta Zilo Karogu programmas 2008.g. sezonas izvērtēšana un Jūrmalas domei iesniegti ieteikumi kvalitātes pilnveidošanai, dalība 24 Jūrmalas domes sēdēs, noorganizētas 6 detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas;
- Veikti publicitātes pasākumi (37 preses relīzes, 4 reizes informācija publicēta presē, informācija par visām projekta aktualitātēm ievietota organizācijas mājas lapā www.undine.lv);
- 3 organizācijas biedri kā praktikanti iesaistīti organizācijas administrēšanā.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 22295.85 LVL / 31 724.14 EUR
Izlietotais grants: 19709.34 LVL / 28 043.86 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-1/05-2008
Projekta īstenotājs: Pasaku māja "Undīne"- Zaļais ordenis
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.undine.lv
Statuss: Pabeigts