eea-norway


Jūrmalas aizsardzības biedrības pieteikums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Celt Jūrmalas aizsardzības biedrības (JAB) administratīvo kapacitāti, izveidojot biedrības sekretariātu;
- Nodrošināt koordinētu JAB darbību, kas spēj katram Jūrmalas iedzīvotājam, kurš vēlas piedalīties JAB aktivitātēs, piedāvāt viņa spējām un interesēm atbilstošus iesaistīšanās veidus;
- Paplašināt JAB mājas lapas funkcionalitāti, nodrošināt, ka tā kalpo kā nozīmīgs informācijas resurss ne tikai par JAB aktivitātēm, bet arī par pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem un iespējām katram jūrmalniekam iesaistīties to ietekmēšanā;
- Izveidot priekšnoteikumus JAB finansiālam patstāvīgumam;
- Izveidot plašu un daudzveidīgu JAB biedru un atbalstītāju loku, kuri spēj mobilizēties akciju veikšanai, kā arī kompetenti piedalīties konkrētu pilsētai svarīgu problēmu risināšanā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – nodrošinātas biroja telpas, iegādāts dators un kopētājs, nodrošināts interneta un telefona pieslēgums, pilnveidota un uzlabota biedrības mājas lapa www.jab.lv;
- Uzlabota organizācijas finansiālā stabilitāte;
- Noorganizētas 15 paplašinātas valdes sēdes (vidēji 10 dalībnieki sēdē);
- Aktīva dalība Jūrmalas attīstības plāna sabiedriskajā apspriešanā (iebildumi daļēji ņemti vērā), dalība Jūrmalas domes darba grupā par Jūrmalas attīstības vīziju un stratēģiju, nosūtītas 10 vēstules dažādām institūcijām;
- Veikti publicitātes pasākumi (21 reizi informācija publicēta dažādos masu informācijas medijos, informācija sniegta 2 TV raidījumos).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 7233.25 LVL / 10 291.99 EUR
Izlietotais grants: 5860.82 LVL / 8 339.20 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-4/06
Projekta īstenotājs: "Jūrmalas aizsardzības" biedrība
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.jab.lv
Statuss: Pabeigts