eea-norway


Jūrmalas aizsardzības biedrības pieteikums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Celt Jūrmalas aizsardzības biedrības (JAB) administratīvo kapacitāti, nodrošinot pastāvīgu biedrības sekretariāta darbību;
- Nodrošināt koordinētu JAB darbību, kas spēj katram Jūrmalas iedzīvotājam, kurš vēlas piedalīties JAB aktivitātēs, piedāvāt viņa spējām un interesēm atbilstošus iesaistīšanās veidus;
- Paplašināt JAB mājas lapas funkcionalitāti, nodrošināt, ka tā kalpo kā nozīmīgs informācijas resurss ne tikai par JAB aktivitātēm, bet arī par pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem un iespējām katram jūrmalniekam iesaistīties to ietekmēšanā;
- Izveidot priekšnoteikumus JAB finansiālajam patstāvīgumam;
- Izveidot plašu un daudzveidīgu JAB biedru un atbalstītāju loku, kuri spēj mobilizēties akciju veikšanai, kā arī kompetenti piedalīties konkrētu pilsētai svarīgu problēmu risināšanā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – nodrošinātas biroja telpas, pilnveidota un uzlabota biedrības mājas lapa www.jab.lv, pieņemti darbā 2 darbinieki (1 algots projekta vadītājs un brīvprātīgais vadītāja asistents);
- Uzņemti 5 jauni biedri;
- Noorganizētas 18 paplašinātas valdes sēdes (vidēji 10 dalībnieki sēdē) ar politisko partiju pārstāvju piedalīšanos;
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā pašvaldības un valsts līmenī: dalība Jūrmalas domes darba grupā par Jūrmalas attīstības vīziju un stratēģiju., dalība Saeimas un NVO forumā, likumprojekta "Vietējo pašvaldību referendumu likums" virzīšana, 10 reizes nosūtītas vēstules atbildīgajām institūcijām, kurās vērsta uzmanība uz nelikumīgu būvniecību Jūrmalā un Jūrmalas domes necaurskatāmiem lēmumiem;
- Veikti publicitātes pasākumi (5 preses relīzes, 9 dažādās publikācijās atspoguļots biedrības darbs Jūrmalas iedzīvotāju interešu aizstāvības labā).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 13989.74 LVL / 19 905.61 EUR
Izlietotais grants: 11859.21 LVL / 16 874.14 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-4/06-2008
Projekta īstenotājs: "Jūrmalas aizsardzības" biedrība
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.jab.lv
Statuss: Pabeigts