eea-norway


Biedrības "Vecāki Jūrmalai" darbības ilgtermiņa plāns un darba programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Stiprināt biedrības kapacitāti, plašāk attīstot tās darbību;
- Palielināt biedrības aktīvo biedru skaitu;
- Paaugstināt biedrības līdzdalības efektivitāti politikas procesā-pašvaldības, centrālās valsts pārvaldes līmenī, tādējādi stiprinot demokrātisko sabiedrību;
- Sekmēt sabiedrības pilsonisko izglītošanos un līdzdalību politikā notiekošajos procesos Jūrmalā un Latvijā;
- Aktivizēt jauniešu pilsonisko līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos Jūrmalā un Latvijā;
- Veidot biedrības mājas lapu www.iemetaci.lv, par saistošu un noderīgu informācijas avotu ikvienam labas gribas cilvēkam, kurš interesējas par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlas tajos līdzdarboties;
- Ar darba programmas palīdzību sekmēt darbības ilgtermiņa plānā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā pašvaldības un valsts līmenī: dalība 7 NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdēs, dalība 8 Jūrmalas pilsētas domes sēdēs un 69 dažādu komisiju, pārvalžu un padomju sēdēs, dalība 1 Labklājības ministrijas diskusijā par sociālo pakalpojumu sniegšanu, dalība 6 NVA Jūrmalas filiāles komisijas sēdēs;
- Noorganizētas 8 tikšanās ar Jūrmalas iedzīvotājiem, iedzīvotāji informēti par Jūrmalas domē notiekošajām aktualitātēm un iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā Jūrmalā;
- Īstenoti vairāki pasākumi bērnu un jauniešu drošības, veselības un tiesību uzlabošanai: 1 projekts, 1 konference, 13 semināri (t.sk. 1 starptautisks seminārs);
- Noorganizētas 20 konsultatīvas tikšanās ar jauniešu organizācijas pārstāvjiem par NVO darbības jautājumiem;
- Uzņemti 14 jauni biedri;
- Veikti publicitātes pasākumi (2 publikācijas preses izdevumos, 8 publikācijas interneta portālos, regulāri atjaunota informācija mājas lapā: www.iemetaci.lv);
- Iegūts Latvijas Pilsoniskās alianses biedra statuss;
- Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 24342.03 LVL / 34 635.59 EUR
Izlietotais grants: 21227.58 LVL / 30 204.13 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-2/07-2008
Projekta īstenotājs: Vecāki Jūrmalai
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.iemetaci.lv/
Statuss: Pabeigts