eea-norway


Biedrības "Vecāki Jūrmalai" darbības ilgtermiņa plāns un darba programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- Stiprināt biedrības kapacitāti, plašāk attīstot tās darbību;
- Palielināt biedrības aktīvo biedru skaitu;
- Paaugstināt biedrības līdzdalības efektivitāti politikas procesā- pašvaldības, centrālās valsts pārvaldes līmenī, tādējādi stiprinot demokrātisko sabiedrību;
- Sekmēt sabiedrības pilsonisko izglītošanos un līdzdalību politikā notiekošajos procesos Jūrmalā un Latvijā;
- Aktivizēt jauniešu pilsonisko līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos Jūrmalā un Latvijā;
- Veidot biedrības mājas lapu www.iemetaci.lv, par saistošu un noderīgu informācijas avotu ikvienam labas gribas cilvēkam, kurš interesējas par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlas tajos līdzdarboties;
- Ar darba programmas palīdzību sekmēt darbības ilgtermiņa plānā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā pašvaldības un valsts līmenī: dalība 8 NVO un MK sadarbības memoranda padomes sēdēs, dalība 10 Jūrmalas Domes sēdēs un 40 dažādās komisiju, pārvalžu un padomju sēdēs, dalība NVA Jūrmalas filiāles komisijas darbā (4 reizes);.
- Noorganizētas 8 tikšanās ar Jūrmalas iedzīvotājiem, lai informētu par politikas procesiem pašvaldībā;
- Noorganizētas 12 vecāku apgaitas uz ielām;
- Noorganizēti 12 izglītojoši semināri jauniešiem sociālā riska profilaksei;
- Sagatavoti projekta pieteikumi ar kopējo summu 73209 LVL, iesniegti par summu 41586 LVL, atbalstīti – par kopējo summu 33284 LVL;
- Īstenota sadarbība ar jauniešu nevalstisko organizāciju „JAJ NEXT” un Tukuma rajona Lapmežciema biedrību „Māmiņas bērnu labklājībai”;
- Regulāri atjaunota mājas lapas www.iemetaci.lv informācija;
- Noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens uz Itālijas NVO.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 24342.03 LVL / 34 635.59 EUR
Izlietotais grants: 21667.85 LVL / 30 830.57 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-2/07-2009
Projekta īstenotājs: Vecāki Jūrmalai
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.iemetaci.lv/
Statuss: Pabeigts