eea-norway


Programma informētas un aktīvas pilsoniskās sabiedrības attīstībai Jaunsvirlaukā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Organizēt izglītojošus pasākumus, lai paaugstinātu biedru zināšanas un kapacitāti par pilsoniskās līdzdalības, interešu aizstāvības un organizācijas vadības jautājumiem, kā arī paaugstinātu biedru praktiskās iemaņas organizācijas darbības ilgtspējīgai funkcionēšanai;
- Organizēt izglītojošus un informatīvus pasākumus par biedrības darbību, lai motivētu lauku iedzīvotājus iesaistīties nevalstiskajās organizācijās, attīstīt līdzdalības kultūru un veicināt sabiedrības pilsoniskās apziņas celšanu;
- Organizēt informatīvus - sadarbības pasākumus par NVO tiesībām un ietekmes veidiem uz lēmumu pieņemšanas procesiem;
- Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus un NVO diskusijas, lai veicinātu NVO sadarbības tīklu veidošanos un iesaistīšanos partnerībās vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī.
- Organizēt vispusīgus atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu lauku iedzīvotāju sociālās nevienlīdzības mazināšanos;
- Izveidot biedrības mājas lapu un bukletu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki publiski pasākumi: 2 konkursi jauniešiem (vairāk kā 100 dalībnieki), biedrības 5.gadu jubilejas pasākums (70 dalībnieki), labdarības pasākums (60 dalībnieki);
- Noorganizēts NVO diskusiju forums ""NVO aktivitātes un attīstības perspektīvas reģionā"" (55 dalībnieki);
- Noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens (Līvāni, 15 biedri) un 1 atbalsta brauciens - ekskursija pensionāru kluba Viršu laiks 30 dalībniekiem;
- Apmācīti 15 biedri 4 izglītojošos semināros un 1 praktisko apmācību kursos sadarbībā ar valsts un pašvaldības pārstāvjiem un privātajiem lektoriem;
- Noorganizētas diskusijas par biedrības attīstību (60 biedri);
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – izveidota biedrības mājas lapa www.iepazisimsevi.lv, iegādāts portatīvais dators, printeris, projektors, tāfele;
- Veikti publicitātes pasākumi (1 publikācija vietējā mēnešrakstā, informācija ievietota biedrības mājas lapā www.iepazisimsevi.lv un Jaunsvirlaukas pašvaldības mājas lapā www.jaunsvirlaika.lv, pavairoti un izplatīti bukleti (500 gab.), izgatavoti reprezentācijas materiāli (nozīmītes, krūzes)).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 21459.83 LVL / 30 534.59 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./5-7/13-2008
Projekta īstenotājs: Attīstības centrs "Iepazīsti sevi"
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.iepazisimsevi.lv
Statuss: Pabeigts