eea-norway


Latvijas Lauku sieviešu apvienības darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Sekmēt LLSA, LLSA sadarbības tīkla organizāciju, vietējo pašvaldību un valsts varas struktūru dialogu likumdošanas un politikas jomā, organizējot to pārstāvju tikšanās.
- Veicināt lauku NVO organizāciju un dalībnieku uz rezultātu orientētu rīcībspējas (kapacitātes) uzlabošanu, lai sasniegtu noteiktos mērķus, kā arī piesaistītu finanses un cilvēkresursus, organizēt seminārus, tikšanās un pārrunas.
- Sekmēt LLSA sadarbības tīklu attīstību, rosināt NVO paplašināt biedru loku, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, organizējot tikšanās resursu centros, piedalīšanos izstādēs un Ziemassvētku tirdziņos.
- Veicināt filantropijas ideju stiprināšanos sabiedrībā, tai skaitā brīvprātīgo darbu, indivīdu un uzņēmēju ziedošanu.
- Popularizēt veiksmīgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības attīstībā un visu sektoru sadarbībā.
- Paplašināt starptautisko sadarbību, piedaloties Baltijas valstu lauku sieviešu konferencē un Pasaules profesionālo sieviešu forumā 2010.gada nogalē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Aktīva darbība Latvijas Lauku tīklā, notikušas daudzas tikšanās ar Saeimas deputātiem pašvaldību vadītājiem, Labklājības ministrijas pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem un iedzīvotājiem;
- Biedri aktīvi iesaistījušies LEADER programmas aktivitātēs - vairākos pieredzes apmaiņas braucienos, 5 jaunu projektu izstrādē;
- Noorganizēti 4 semināri par mikrokredīta grupu veidošanas pamatprincipiem;
- Izstrādāti un iesniegti vairāki jaunu projektu pieteikumi, no kuriem vismaz 1 apstiprināts;
- 4 dažādās vietās noorganizētas atvērto durvju dienas (270 dalībnieces);
- Lauku amatnieču un mājražotāju dalība vairākās izstādēs, pilsētu svētkos un tematiskajos tirdziņos;
- Brīvprātīgajā darbā iesaistīta visa biedrības padome, noorganizētas vairākas tikšanās par filantropijas attīstību un praktiski vākti ziedojumi dažādām vajadzībām;
- Dalība Baltijas valstu Lauku sieviešu 8.konferencē Lietuvā (33 dalībnieces no Latvijas);
- Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi;
- Papildināts biedrības tehniskais aprīkojums (dators, 2 videokameras);
- Veikti publicitātes pasākumi (izveidota jauna mājas lapas koncepcija, 37 publikācijas 4 dažādos laikrakstos, 2 intervijas LR1, 2 intervijas vietējās TV (Brižu un Rēzeknes)).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 28000.00 LVL / 39 840.41 EUR
Izlietotais grants: 19200.00 LVL / 27 319.14 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./1-6/01-2010
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauku sieviešu apvienība
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.llsa.lv
Statuss: Pabeigts