eea-norway


Kapacitātes stiprināšana biedrībai "Kandavas partnerība" pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reliģisko aktivitāšu attīstībā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Kandavas partnerība" kapacitāti, organizējot biedru apmācības, izstrādājot attīstības stratēģiju un iegādājoties nepieciešamo biroja aprīkojumu. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- pilsoniskas sabiedrības veidošanu un attīstību, sekmējot vietējo NVO iniciatīvu ieviešanu;
- reģionālo aktivitāšu attīstību, sekmējot komersantu iniciatīvu ieviešanu un sekmējot sadarbību starp pašvaldību-komersantiem-NVO.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par cēloņu-seku analīzi un stratēģijas rezultatīvo indikatoru noteikšanu (12 biedri), publicitātes pasākumu plānošanu un īstenošanu (10 biedri), pašvaldību-komersantu sadarbības iespējām projektu realizēšanā ekonomisko aktivitāšu attīstībai (23 biedri), stratēģiju izstrādes metodēm un procesa organizēšanu (14 biedri). Projekta ietvaros iegādāta biroja tehnika (2 datori, kopētājs), izstrādāta biedrības attīstības stratēģija 2008.-2013.gadam, izstrādāts biedrības Komunikāciju plāns, notikušas 2 pieredzes apmaiņas vizītes, bijušas 4 publikācijas presē un sniegta informācija radio.

Detalizēta informācija

Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 20809.26 LVL / 29 608.91 EUR
Izlietotais grants: 18592.81 LVL / 26 455.19 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./2-1/06
Projekta īstenotājs: Kandavas partnerība
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 31.08.2008.
WWW adrese: http://www.kandavaspartneriba.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli