eea-norway


Biedrības "Drošais pamats" kapacitātes stiprināšana konsultatīvā centra izveidei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Drošais pamats" institucionālo kapacitāti, īstenojot organizācijas biedru apmācību, sniedzot praktiskas zināšanas iekļaujošās izglītības jomā, izveidojot konsultatīvā centra materiālo bāzi, sagatavojot metodisko materiālu darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot konsultatīvā centra publicitāti. Biedrības darbības mērķis ir paaugstināt speciālajā pirmsskolas izglītībā iesaistīto speciālistu kompetenci un sabiedrības izpratni, tādējādi veicinot bērnu ar speciālām izglītības vajadzībām iekļaušanos vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs, sabiedriskajā dzīvē.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 30 biedri apguvuši teorētiskas un praktiskas zināšanas iekļaujošās izglītības īstenošanai par tādām tēmām kā "Sabiedrība bez aizspriedumiem", "Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana bērniem ar īpašām vajadzībām", "M.Montesori mācīšanas metodika", "Skaitāmpantu un pirkstu rotaļu nozīme bērna fiziskajā un emocionālajā apmācībā" un "Efektīva atbalsta vecākiem organizēšana". Projekta laikā izstrādāts metodisks materiāls (brošūra un CD) darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām, izveidota mājas lapa www.drosaispamats.lv, iegādāti Montesori materiāli, noorganizēta konference labās prakses popularizēšanai (50 dalībnieki). Projekta ietvaros piesaistīts 21 biedrs, iegādāta datortehnika un biroja tehnika, izdots informatīvs buklets (600 gab.). Informācija par projektu ievietota vietējā laikrakstā "Bauskas dzīve" un mājas lapā www.drosaispamats.lv.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 27451.24 LVL / 39 059.60 EUR
Izlietotais grants: 20664.29 LVL / 29 402.64 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF2.3./5-4/07
Projekta īstenotājs: biedrība "Drošais pamats"
Uzsākšanas datums: 04.01.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
Statuss: Pabeigts