Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Ciematu attīstība - ilgtspējīgas attīstības pamats

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils rajona iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos panākot tādu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotāji iesaistās lēmumu pieņemšanā un tiek nodrošināta lēmumu pieņemšana „no apakšas uz augšu”. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt 2 mācību programmas un organizēt mācību seminārus, kā arī noslēguma konferenci par ciematu attīstības pieredzi un iespējām reģionālā, nacionālā un ES līmenī,
- izstrādāt 10 ciematu attīstības plānus, kas nostiprinās jauna vietējās sabiedrības attīstību veicinoša lēmumu pieņemšanas modeļa “no apakšas uz augšu” darbību Daugavpils rajonā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izstrādāti un publicēti 10 ciematu attīstības plāni,
- izstrādātas 2 apmācību programmas „Ciematu attīstības plānošana” un "Partnerības pieeja vietējās attīstības procesu īstenošanai lauku teritorijās",
- atbilstoši izstrādātajām apmācību programmām apmācīti vietējie lauku iedzīvotāji (13) un pašvaldību pārstāvji (23),
- sniegtas 140 stundu konsultācijas ciematu attīstības plānu izstrādē,
- noorganizēta projekta noslēguma konference.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 40360.49 LVL / 57 427.80 EUR
Izlietotais grants: 35857.90 LVL / 51 021.20 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./59/04
Projekta īstenotājs: Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība "Kaimiņi"
Sadarbības partneris: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Uzsākšanas datums: 02.10.2007.
Pabeigšanas datums: 10.01.2008.
WWW adrese: http://www.daugavpils.partneribas.lv
Statuss: Pabeigts