Home > Sources of funding

eea-norway


Cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem pieejama daba

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir uzlabot dabas resursu izmantošanas efektivitāti gan īpaši aizsargājamās teritorijās, gan ārpus to robežām, kā arī uzlabot dabas objektu pieejamību cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem, tādējādi paaugstinot šo cilvēku dzīves kvalitāti. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izvērtēt dabas resursu pieejamību cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem, izlases kārtā veicot monitoringu vismaz 8 dabas objektos Latvijā;
- Sagatavot metodiskos ieteikumus šo resursu pieejamības un izmantošanas uzlabošanai, izmantojot Norvēģijas, Apvienotās Karalistes un Somijas pieredzi;
- Izglītot dabas objektu apsaimniekotājus Latvijā, izplatot sagatavoto metodiku un izveidojot 2 demonstrāciju objektus.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- veikts dabas un ekotūrisma monitorings 9 dabas objektos Latvijā,
- sagatavoti, izdoti un atbildīgajām institūcijām izplatīti metodiskie ieteikumi dabas pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem,
- izgatavoti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 2 demonstrācijas objekti - ratiņkrēslu lietotājiem piemērota uzbrauktuve pie Krustkalnu apmeklētāju informācijas centra Teiču dabas rezervātā un dabas parka "Pilskalnes Siguldiņā" makets,
- veikti publicitātes pasākumi (prezentācijas konference, raksti un publikācijas presē un internetā).
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,6. Pārrobežu sadarbība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,People with disabilities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Grant awarded: 54508.84 LVL / 77 559.09 EUR
Grant spent: 43889.82 LVL / 62 449.59 EUR
Project number: 2007.NVOF3.1./26/06
Project Promoter: Pasaku māja "Undīne" - Zaļais ordenis
Partner(s): Biedrība "Latvijas Paraolimpiskā komiteja"
Start date of project: 01.01.2008.
Project finish date: 06.08.2009.
www: http://www.undine.lv
Status: Pabeigts