Home > Sources of funding

eea-norway


Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju izglītības sistēmā, apmācot skolotājus pielietot darbā ar sākumskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām norvēģu pedagoģijas teorētiķa Magnus Niborga kognitīvās attīstības teoriju. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- teorētiski un praktiski apmācīt skolotājus un mentorus darbam ar Magne Niborga „Jēdzienu mācīšanas modeli",
- sagatavot mentorus, kuri atbalstīs un palīdzēs skolotājiem bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijā,
- nodrošināt konsultācijas skolotājiem un mentoriem inovatīvo metožu bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijas jautājumos,
- izdot grāmatu ar projekta labās prakses piemēriem.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- iztulktota M.Niborga teorija darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām un izveidoti mācību materiāli mentoriem;
- izdots buklets - publikācija "Kā mācīt jēdzienus bērniem ar īpašām vajadzībām" (250 eks.);
- novadīti 2 triju dienu semināri, par M.Niborga metodi darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām (60 dalībnieki);
- novadītas 2 divu dienu labās prakses radošās darbnīcas mentoriem par M.Niborga metodes pielietošanu praksē (57 dalībnieki);
- novadīti 2 semināri par mentora darbu izglītības iestādēs;
- projekta ietvaros sagatavoti 30 mentori, kas veikuši aktīvu darbu atlasītās 15 projekta dalībskolās;
- sniegtas 83 konsultācijas skolotājiem un mentoriem par M.Niborga metodes izmantošanu praksē;
- noorganizēta projekta noslēguma konference (80 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (9 publikācijas laikrakstos, regulāra informācija biedrības mājas lapā www.iic.lv un 9 citos interneta portālos, izveidoti 2 TV sižeti).
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Children with disabilities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 77629.22 LVL / 110 456.43 EUR
Grant spent: 63875.76 LVL / 90 887.02 EUR
Project number: 2007.NVOF3.2./30/04
Project Promoter: Izglītības iniciatīvu centrs
Start date of project: 07.01.2008.
Project finish date: 30.04.2010.
www: http://www.iic.lv
Status: Pabeigts