Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība [..] > Radošo darbnīcu „Raibi ziedi vainagā” organizēšana[..]

sif-jauns-kras


Radošo darbnīcu „Raibi ziedi vainagā” organizēšana dažādu tautību skolēniem un skolēnu radošo darbu izdošana grāmatā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir, izmantojot skolu sadarbības iespējas, veicināt starpkultūru dialogu starp dažādu tautību pusaudžiem, savstarpēju cieņu, sapratni un sadarbību, stimulēt viņu radošo spēju attīstību, spēju iekļauties Latvijas kultūras dzīvē, ļaujot izpaust savu pasaules skatījumu mākslā un literatūrā skolēnu dzimtajā vai valsts valodā (pēc brīvas izvēles), popularizēt skolēnu radošos darbus.

Projekta īstenošanas vieta ir Aizkraukles novads.

Plānotās aktivitātes:

1)     skolēnu radošo darbu konkurss „Raibi ziedi vainagā”;

2)     4 dienu radošās darbnīcas 18 dažādu tautību un skolu skolēniem;

3)     skolēnu radošo darbu izstāde;

4)     skolēnu radošo darbu izdošana grāmatā;

5)     grāmatas atvēršanas svētki;

6)     skolēnu radošo darbu popularizēšana dažādos pasākumos.

Plānotie rezultāti:

1)     konkursā un radošajās darbnīcās tiks radīti apstākļi dažādu tautību skolēnu radošo spēju attīstībai, tiks nodrošināta iespēja iekļauties Latvijas kultūras dzīvē, paužot literatūrā un mākslā savu pasaules redzējumu;

2)     tiks izdota grāmata (300 eksemplāru), ar kuras palīdzību tiks popularizēta dažādu Latvijā dzīvojošo tautību kultūra.

Piešķirtais finansējums: 2 725.70 LVL / 3 878.32 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/1-2
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latviešu valodas skolotāju asociācija"
Sadarbības partneris: Aizkraukles 1. vidusskola