Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Programma „NVO fonds” ir iesniegta Finanšu instrum[..]

Programma „NVO fonds” ir iesniegta Finanšu instrumentu birojā

EEA-SIF-logo2-1000px


Š.g. 31.janvārī valdība apstiprināja Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds” iesnieguma projektu”.

Sabiedrības integrācijas fonds izsaka pateicību nevalstiskajām organizācijām par aktīvu līdzdalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam finansētās programmas „NVO fonds”  izstrādes procesā.

Šobrīd programma „NVO fonds” jau ir iesniegta vērtēšanai Finanšu instrumenta birojā Briselē. Pēc programmas apstiprināšanas (vērtēšana var ilgt līdz pat 4 mēnešiem) tiks uzsākta Eiropas Ekonomikas zonas finansējuma programmas „NVO fonds” apguve un laika periodā no 2012.-2016.gadam NVO sektoram Latvijā būs pieejami 10 365 000 EUR. Programmas „NVO fonds” mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Programmas ietvaros tiks ieviestas divas apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” un „NVO projektu programma”.

Apakšprogrammai „NVO darbības atbalsta programma”  tiek paredzēti  40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem.  Apakšprogrammas atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; sociālās nevienlīdzības, nabadzības un sociālās  atstumtības mazināšana, tostarp lauku apvidos un dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.

Savukārt „NVO projektu programma” apakšprogrammai tiek paredzēti 60% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem.  Apakšprogrammas ietvaros  ir paredzēts atbalstīt NVO projektus vairākās tematiskajās jomās. To vidū sociālā sektora aktivitātes, ieskaitot labklājības celšanu un pamatpakalpojumu nodrošināšanu, vietējās  un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās iekļaušanas veicināšanai un dzimumu līdztiesības veicināšanai, t.sk. atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem.

Vienlaikus atbalsts paredzēts vienotas sabiedrības izveidei – starpkultūru dialoga un nacionālo minoritāšu integrācijai, tai skaitā nacionālās identitātes stiprināšanai, izpratni veicinošām informatīvām aktivitātēm, izglītojošām aktivitātēm par pilsonības jautājumiem un valodas apmācības aktivitātes.

Kā jau iepriekš minēts 2011.gadā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Latviju un Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti, kas nosaka, ka būtiska atbalsta daļa tiks ieviesta kā programma „NVO fonds”. Programmas „NVO fonds” mērķa grupa ir LR dibinātas un darbojošās NVO (biedrības un nodibinājumi).