Kļūda
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Mūža atvasara

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu Latgales reģionā īstenojot aktīvās novecošanās koncepcijas principus, atbalstot un palielinot senioru ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē un stiprinot starppaaudžu saiknes, kā arī sadarbojoties Latvijas Sarkanajam Krustam (LSK), novadu pašvaldībām un vietējām neformālajām senioru grupām.


Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu Latgales reģionā:

 • īstenojot aktīvās novecošanās koncepcijas principus;
 • atbalstot un palielinot senioru ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē un stiprinot starppaaudžu saiknes;
 • sadarbojoties Latvijas Sarkanajam Krustam (LSK), novadu pašvaldībām un vietējām neformālajām senioru grupām.

Apakšprojekta tiešie mērķi:

 • sadarbībā ar novadu domēm izveidot un stiprināt vietējās senioru iniciatīvas grupas Daugavpils un Ilūkstes novados ar ilgtermiņa mērķi iesaistīt pēc iespējas vairāk vientuļos un sociāli mazaktīvos seniorus gan apakšprojekta laikā, gan pēc tā īstenošanas beigām;
 • popularizēt un attīstīt aktīvu Daugavpils un Ilūkstes novada senioru dalību sabiedriskajā dzīvē līdzdarbojoties kā brīvprātīgā darba veicējiem;
 • īstenot senioru mūžizglītības un aktīvas atpūtas modeļus Daugavpils un Ilūkstes novados;
 • īstenot starppaaudžu pasākumus, lai veicinātu zināšanu un dzīves pieredzes apmaiņu;
 • apmācot darbiniekus un LSK brīvprātīgos darbam ar senoiru mērķauditoriju, stiprinot LSK kapacitāti, īstenojot aktīvās novecošanās koncepciju, lai veicinātu senioru līdzdalību normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes procesu dažādos līmeņos.

Apakšprojekta tiešo mērķu un vispārēja mērķa īstenošana sniegs tiešu ieguldījumu grantu shēmas „NVO fonds” mērķu sasniegšanā, jo apakšprojekta aktivitātes nodrošinās:

 • atbilstību grantu shēmas mērķa grupas – seniori – intereses; apmierinās mērķa grupas vajadzības, jo ir veikta mērķauditorijas vajadzību izpēte apakšprojekta sagatavošanas laikā;
 • pilsoniskās sabiedrības lomas palielināšanu sabiedrībā, jo apakšprojektu īstenos LSK un tiks izveidotas neformālās senioru grupas Daugavpils un Ilūkstes novados;
 • iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstiskā sektora sadarbību;
 • sadarbības partneru gatavību līdzdarboties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu, kas skar senioru intereses, izstrādes procesā dažādos līmeņos.

Apakšprojekta tiešās mērķa grupas: 120 seniori un 30 bērni un jaunieši.Projekta rezultāti:

 • Realizētas apmācības mūžizglītības un aktīvās atpūtas moduļa ietvaros, kuru rezultātā 300 seniori ieguvuši pārliecību par savām spējām un kļuvuši motivētāki, 120 seniori apguvuši datoriemaņas, 30 jaunieši uzzinājuši vairāk par senioru psihosociālo portretu;
 • Aktīvās līdzdalības moduļa ietvaros 160 seniori ir iesaistījušies kā brīvprātīgie, noorganizējot vairāk kā 10 pasākumus un aktivitātes;
 • Starppaaudžu saiknes moduļa ietvaros organizētajos 14 pasākumos ir piedalījušies vairāk kā 500 seniori un 100 bērni un jaunieši. Domrakstu konkursā ar saviem darbiem piedalījušies 76 skolēni no Ilūkstes un Daugavpils;
 • 19 LSK darbinieki un brīvprātīgie piedalījušies līdzdalības apmācībās, astoņi darbinieki un brīvprātīgie piedalījušies četru dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Šveici, kur notikusi iepazīšanās ar pakalpojumiem senioru auditorijai un starppaaudžu sadarbības veicināšanai;
 • Izdota brošūra „Seniora ceļvedis aktīvai un veselīgai dzīvei" latviešu (5500 eksemplāros), krievu (2500 eks.), angļu (500 eks.) un vācu (500 eks.) valodās. Materiāls ir pieejams arī elektroniski www.redcross.lv, www.dnd.lv un www.ilukste.lv;
 • Izstrādāta rokasgrāmata pašvaldību darbiniekiem „Aktīvas novecošanas koncepcijas principi pašvaldību darbā". Materiāls izplatīts elektroniski, izvēlētajiem adresātiem nododot 170 USB atmiņas;
 • Izveidoti seši higiēnas centri senioriem, kur izmazgāt drēbes un nomazgāties pašiem, kā arī viens dienas centrs senioriem, pielāgojot piekļuvi telpām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Projekta rezultātā Daugavpils un Ilūkstes novadu seniori ir kļuvuši aktīvāki un iesaistījušies sabiedrības dzīvē. Saņemtās apmācības un motivācijas veicināšanas pasākumi ir mudinājuši jaunu iniciatīvu veidošanos un kopumā cēluši senioru dzīves kvalitāti. Ir nostiprinājusies starppaaudžu sadarbība, kā arī LSK organizācijas kapacitāte.
'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>
article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>