sif-jauns-kras


Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 2012. gada 29. februārī
Срок подачи заявок: līdz 2012.gada 29.martam plkst. 17.00

SIF_logo_krasains_500px

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 20 000, kas tiks sadalīts vienādās daļās pa 4000 LVL viena projekta īstenošanai katrā plānošanas reģionā. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojas plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību.

Papildus nevalstisko organizāciju konsultatīvajam darbam un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai, 2012.gada grantu shēmas ietvaros īpašs uzsvars tiek likts uz konsultāciju sniegšanu vietējām NVO par projektu iesniegumu sagatavošanu, ņemot vērā gaidāmos projektu konkursus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.g. programmas „NVO fonds” ietvaros. Pēc izvēles var iekļaut arī citas konkrētajam reģionam nozīmīgas aktivitātes, kuras atbilst Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un veicamajiem uzdevumiem. Kā jauns darbības virziens paredzēts nevalstisko organizāciju sadarbības attīstība ar sociāliem atbalsta centriem, piemēram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, lai pilnvērtīgi izmantotu visus vietējo kopienu resursus un nodrošinātu pilsoniskās līdzdalības īstenošanai nepieciešamos infrastruktūras pakalpojumus vietējām NVO un neformālām iedzīvotāju grupām, t.sk. maznodrošinātajiem, kā arī projektos varēs paredzēt dažādus pasākumus iedzīvotāju izpratnes veidošanai par līdzdalību Eiropas Savienības līmenī.

Grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 29.marts plkst. 17.00 Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 personīgi vai pa pastu (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju).

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 26.martam.

Проекты: 5 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012
2.Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsts Latgales reģionā
3.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"PROJEKTU - LAB's
4.Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kurzemes NVO atbalsts 2012
5.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kompleksi pasākumi pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Zemgales plānošanas reģionā