Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir stiprināt Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību kapacitāti, paaugstinot speciālistu kompetenci, pielietojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas – gan datu bāzu sistēmas, piesaistot ārvalstu partnerus, gan pielietojot elektronisko projektu vadīšanas sistēmu. Realizējot projektu, tiks rasta iespēja efektīvāk apgūt ES un ārvalstu finanšu instrumentus. Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbiniekiem nepieciešams papildināt specifiskās zināšanas, kas saistītas ar starptautisku projektu pieteikumu aizpildīšanu un projektu administrēšanu, pielietojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas. Efektīvai starptautisko projektu vadībai nepieciešams pielietot modernās tehnoloģijas, lai sekmīgi koordinētu projekta norisi un nodrošinātu pēc iespējas operatīvāku sadarbību ar ārvalstu sadarbības partneri. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projekta ietvaros plānots organizēt apmācības Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbiniekiem par šādām tēmām:
- Elektroniskās projektu vadības sistēmas pamatprincipi un pielietošana;
- Komunikācija starptautiskos projektos, starpkultūru saskarsme;
- Projektu partneru meklēšana, izmantojot datu bāzes un starptautisku projektu partneru piesaiste;
- Starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 10 mēneši.

Project results: Projekts tika īstenots ar mērķi paaugstināt Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību speciālistu kapacitāti, apmācot 51 pašvaldību speciālistus kā strādāt ar elektronisko projektu vadības sistēmu (46h 4 dažādos lietošanas līmeņos); par projektu partneru meklēšanu un piesaisti (8h); par starpkultūru saskarsmi (16h) un par starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanu (8h). Pašvaldības mājas lapā izveidota sadaļa angļu valodā par pašvaldību un starptautisko sadarbību. Projekta ietvaros veikti informācijas aktualizācija 4 pašvaldību mājas lapā par projekta aktivitāšu īstenošanu un publicēti 2 raksti laikrakstā "Ogrēnietis" (18.10.2012., 29.01.2013.).
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2013-03-26
ESF Funding: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
  • ESF Funding: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
Total ESF spent: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
  • ESF spent: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/089
Project Promoter: Ogres novada pašvaldība
Partner(s): Ikšķiles novada pašvaldība,Lielvārdes novada pašvaldība,Ķeguma novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Legal address: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Phone: 65071179
Fax: 65071161
www: http://www.ogresnovads.lv
Status: Pabeigts