Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste ilgtspējīgai Jaunpils novada attīstībai

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir paaugstināt 30 Jaunpils novada pašvaldības un pašvaldības struktūrvienību darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķgrupa ir pašvaldības darbinieki, pašvaldības struktūrvienību darbinieki. Projekta aktivitātes notiks Jaunpils novada domes telpās, kā arī Vecpiebalgas novada teritorijā laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 1. oktobrim. Projekta galvenās aktivitātes : 1. Projekta administrēšana 2. Apmācības „Projektu vadība. Projektu grāmatvedība.” 3. Apmācības „Stresa vadība un laika plānošana” 4. Apmācības „Saskarsmes psiholoģija” 5. Apmācības „Prezentēšanas prasmes” 6. Seminārs „ES struktūrfondu piesaistes iespējas. Plānotie un izsludinātie projektu konkursi.” 7. Pieredzes apmaiņas ekskursija – seminārs „ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste – ilgtspējīgas novada attīstības pamats” Vecpiebalgas novada pašvaldībā. 8. Projekta rezultātu izvērtēšana. 9. Publicitātes nodrošināšana. Sagaidāmie projekta rezultāti: 1. Projekts veiksmīgi realizēts, sagatavota un noteiktajā termiņā iesniegta projekta dokumentācija, nodrošināta pašvaldības darbinieku apmācība, noorganizēta pieredzes apmaiņas ekskursija – seminārs „ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste – ilgtspējīgas novada attīstības pamats”. 2. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 60 stundu kursu „Projektu vadība. Projektu grāmatvedība”, kura ietvaros tiks izstrādāts projekta pieteikums ESF ietvaros bērnu un jauniešu no sociālā riska ģimenēm atbalstam 3. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 30 stundu kursu „Laika plānošana un stresa vadība” 4. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 30 stundu kursu „Saskarsmes psiholoģija” 5. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 30 stundu kursu „Prezentēšanas prasmes” 6. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki piedalījušies seminārā „ES struktūrfondu piesaistes iespējas . Plānotie un izsludinātie projektu konkursi.” 7. Noorganizēta pieredzes apmaiņas ekskursija uz Vecpiebalgas pašvaldību – seminārs „ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste – ilgtspējīgas novada attīstības pamats”. 8. Veikta projekta rezultātu izvērtēšana, apkopota informāciju par projekta laikā veiktajām aktivitātēm. 9. Jaunpils novada mājaslapā un ikmēneša izdevumā „Jaunpils Vēstis” ievietota informācija par projekta norisi un rezultātiem.

Projekta rezultāti: Projektā plānotais mērķis - paaugstināt 30 Jaunpils novada pašvaldības un pašvaldības struktūrvienību darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, ir sasniegts. Projekta mērķa grupai tika nodrošinātas apmācības projektu vadībā un projektu grāmatvedībā; ES fondu finansēto projektu pareizā, efektīvā īstenošanā un pārvaldībā (juridiskie un lietvedības aspekti, riski); stresa vadībā un laika plānošanā; saskarsmes psiholoģijā un prezentēšanas prasmēs. Tika īstenots seminārs par ES struktūrfondu piesaistes iespējām, plānotajiem un izsludinātajiem projektu konkursiem. Projekta ietvaros tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Vecpiebalgas novadu, kura laikā projekta dalībnieki guva ieskatu par Vecpiebalgas novada pieredzi ES fondu, tai skaitā ESF un citu ārvalstu finanšu līdzekļu apguvē, izstrādājot un ieviešot projektus, kas atbilst arī Jaunpils novada pašvaldības prioritātēm. Seminārā tika prezentēta abu pašvaldību pieredze finanšu līdzekļu apguvē. Informācija par projektu publicēta mājaslapā www.jaunpils.lv un laikrakstā "Jaunpils Vēstis".

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-09-07
Projekta kopējais finansējums: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/066
Projekta īstenotājs: Jaunpils novada dome
Sadarbības partneris: Vecpiebalgas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 30.11.2012.
Īstenošanas vieta: „Ērģelnieki“, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
Telefons: 63107069
Fakss: 63107068
WWW adrese: http://www.jaunpils.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli