esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta tiešais mērķis - stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa: Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldības 37 darbinieki. Projekta netiešā mērķa grupa ir Viļānu un Varakļānu novadu iedzīvotāji, kas būs netiešie labuma guvēji, varēs gūt labumus, piemēram, izmantojot Viļānu novada mājas lapā ievietotos, projekta laikā tapušā pētījuma materiālus. Projektu īstenos Viļānu novada pašvaldība, tās sadarbības partneris būs Varakļānu novada pašvaldība. Projekta īstenošanas periods 6 mēneši. Projektā plānotās aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2. Pētījuma „Viļānu novada perspektīvās investīciju piesaistīšanas vietas (teritorijas) un to attīstības iespējas” izstrāde. 3. Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku kolektīvās un individuālās apmācības. 4. Pieredzes apmaiņas braucieni labas prakses piemēru apgūšanai. 5. Projekta publicitātes pasākumi.

Project results: Projektā sagatavots pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām un to attīstības iespējām, noorganizēts apmācību cikls par projektu vadību, iepirkumiem. 3 pašvaldības darbinieki piedalījās apmācībās, lai iegūtu starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā. Viļānu un Varakļānu pašvaldības darbiniekiem tika noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Rūjienas un Priekules novada pašvaldībām. Projekta noslēgumā tika noorganizēta konference, lai iepazīstinātu novada iedzīvotājus ar projekta rezultātiem un pētījumu. Projekta aktivitātes regulāri tika atspoguļotas pašvaldības mājas lapā, vietējā presē, kā arī reģionālajā televīzijā.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
Last change: 2013-02-28
ESF Funding: 14 601.97 EUR / 10 262.32 LVL;
  • ESF Funding: 14 601.97 EUR / 10 262.32 LVL;
Total ESF spent: 14 601.96 EUR / 10 262.32 LVL;
  • ESF spent: 14 601.96 EUR / 10 262.32 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071
Project Promoter: Viļānu novada pašvaldība
Partner(s): Varakļānu novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Legal address: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650
Phone: 64628030
Fax: 64628035
www: http://www.vilanunovads.lv
Status: Pabeigts