Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta „Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana” mērķis ir uzlabot Durbes novada pašvaldības, kā arī Pāvilostas novada pašvaldības un tās darbinieku kapacitāti un panākt aktīvu, kvalitatīvu iesaistīšanos ES un dažādu citu finanšu līdzekļu piesaistē un projektu realizācijā. Projekta tiešā mērķa grupa ir Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības darbinieki. Netiešā mērķa grupa ir Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības iedzīvotāji, uzņēmēji. Projekts tiks īstenots Durbes novada pašvaldībā laika posmā no 2012.gada marta līdz 2012.gada decembrim (ieskaitot). Projekta ietvaros paredzēts veikt šādas aktivitātes: *Projektu administrēšana. * Izpēte „Durbes novada pašvaldības attīstības un investīciju piesaistes nepieciešamība un iespējas, t.sk. uzņēmējdarbības vides attīstības izpēte”. * Apmācības cikls Durbes novada pašvaldības darbiniekiem „No idejas līdz projekta realizācijai”. *Izstrādāt metodiskos materiālus – „Publiskā iepirkuma procesa pamati”. * Seminārs izpētes pasākuma prezentēšanai. * Pieredzes apmaiņas braucieni uz Pāvilostas, Rēzeknes, Līvānu un Krāslavas novadiem. * Projekta rezultāta izvērtēšana. * Publicitātes pasākumi. Dažādi ES un citu ārvalstu fondi piedāvā ļoti daudz dažādas finanšu līdzekļu piesaistes iespējas pašvaldībām, taču pašvaldībām ir nepietiekami darbinieku resursi, kas spētu sagatavot kvalitatīvus un prasībām atbilstošus projektu pieteikumus. Līdz ar to ir nepieciešams apmācīt pašvaldības darbiniekus projektu sagatavošanā un realizācijā, kas savukārt veicinātu papildus finanšu līdzekļu piesaisti pašvaldībai. Projekts nepieciešams arī, lai Durbes novada pašvaldība izpētītu pašvaldības attīstības un investoru piesaistes iespējas, kā arī uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas, kas radītu jaunas darba vietas un veicinātu pašvaldību attīstību. Projekta realizācijas gadījumā tiks apmācīti 25 darbinieki, no Durbes novada un apmācības tiks piedāvātas arī Pāvilostas novada darbiniekiem, pašvaldības kvalitatīvu un prasībām atbilstošu projektu pieteikumu sagatavošanā un realizācijā. Pāvilostas pašvaldības darbinieki tiks iesaistīti apmācībās, jo abas pašvaldības nākotnē ir plānojušas izstrādāt sadarbības projektus. Kā arī tiks izstrādāti metodiskie materiāli par Publiskā iepirkuma procesa pamatiem, t.sk. tiks izstrādāti līgumu projekti (tehniskiem projektiem, būvdarbiem, pakalpojumiem, preču iegādei) u.c. nepieciešamie dokumentu paraugi, kas nepieciešami iepirkumu procesam, kā rezultātā pašvaldībām būs dota iespēja kvalitatīvi sagatavot iepirkumus un piesaistīt vairāk finanšu līdzekļus no dažādiem fondiem.

Project results: Projekta mērķis - uzlabot Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības un tās darbinieku kapacitāti, ir sasniegts. Durbes un Pāvilostas novadu pašvaldības darbiniekiem tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Pāvilostas, Līvānu, Rēzeknes un Krāslavas novadiem, kur tika gūta pieredze un idejas jaunu projektu īstenošanai. 25 pašvaldības darbinieki piedalījās apmācībās „No idejas līdz projekta realizācijai”, kurās guva zināšanas par projektu iesniegumu sagatavošanu ES struktūrfondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistei, projektu vadības pamatiem, grāmatvedības uzskaiti, lietvedību, iepirkumu procedūru. Tika izstrādāti metodiskie materiāli dažādām iepirkumu metodēm. Informācija par projektu ievietota mājaslapā www.durbe.lv un laikrakstā "Durbes Novada Vēstis".
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Kurzeme Region
Last change: 2013-03-28
ESF Funding: 14 502.76 EUR / 10 192.60 LVL;
  • ESF Funding: 14 502.76 EUR / 10 192.60 LVL;
Total ESF spent: 16 468.56 EUR / 11 574.17 LVL;
  • ESF spent: 16 468.56 EUR / 11 574.17 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106
Project Promoter: Durbes novada dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
Legal address: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Phone: 63484988
Fax: 63484989
www: http://www.durbe.lv
Status: Pabeigts