Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Es Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Поиск проектов

Projekts vērsts uz Latvijā esošo mazākumtautību bērnu un jauniešu iesaistīšanu kopīgā kultūras un mākslas projektā – grāmatas „Es Latvija” veidošanā, sadarbojoties dažādu tautību skolēniem, ar mērķi veicināt sociālo dialogu gan mazākumtautību un pamatnācijas starpā, gan pašu etnisko minoritāšu starpā. Pasākuma mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni vecumā no 10-16 gadiem, kuri pārstāv vismaz 3 etniskās grupas. Projekts paredz ar kultūras un mākslas starpniecību, to lomu cilvēces attīstībā un tautu dialogā, palielināt bērnu un jauniešu informētību par dažādo tautību kultūru un to līdzāspastāvēšanu Latvijas valstī.

Bērni un jaunieši (vismaz 100) piedalīsies radošo darbu konkursā par Latvijas nozīmi un skatījumu viņu dzīvē. Konkursa uzvarētāji (50) piedalīsies 3 dienu diennakts radošā darbnīcā Vecpiebalgā, kur dažādu tautību profesionāļi apmācīs bērnus un jauniešus dažādās mākslas nozarēs un skaidros katras darbnīcā pārstāvētās tautības grupas kultūru, tradīcijas un vēsturisko attīstību Latvijā ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību. Radošo darbu konkursa un nometnes laikā bērnu un jauniešu radītie darbi tiks izdoti grāmatā „Es Latvija”.

Projekta rezultātā paaugstināsies bērnu un jauniešu pilsoniskā aktivitāte, starpkultūru sadarbība un informācijas apmaiņa, kā arī tiks veicināta bērnu un jauniešu sociālā kapitāla vairošana un rīcībspēja etniskā dialoga uzlabošanā Latvijā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 6649,33 LVL / 9 461.14 EUR
Номер проекта: 2012.LV/SP/27/06
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”
Партнер: Vecpiebalgas vidusskola, Rīgas Lietuviešu vidusskola, Rīgas 40.vidusskola

Animācijas filma "Mans skābeklis"