esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Attīstības vektors

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta „Attīstības vektors” mērķis ir veicināt 2 NVO aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, stiprinot 310 mērķgrupas dalībnieku informatīvo kapacitāti un prasmes. Projekta mērķgrupu veidos un tiešo atbalstu saņems biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” 300 darbinieki un biedri un biedrības „Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija” (turpmāk – LNJO) 10 darbinieki un biedri. Projekta iesniedzējs ir biedrība ,,Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas adrese Rīgā, Elvīras ielā 19. Projekta sadarbības partneris ir biedrība „Latvijas nedzirdīgo jauniešu organizācija”. Projekta ieviešana notiks biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” telpās Rīgā, Elvīras ielā 19, bet projekta aktivitāšu norises vieta ir Rīga, Valmiera, Smiltene, Daugavpils, Rēzekne, Pļaviņas, Kuldīga, Ventspils, Liepāja. Projekta īstenošanas periods – 11 mēneši. Plānoto aktivitāšu nepieciešamību nosaka biedrību ,,Latvijas Nedzirdīgo savienība” un „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, tās darbinieku un biedru interese un sabiedriskās darbības mērķi, kā arī identificētās problēmas biedrības personāla informatīvā, zināšanu un prasmju kapacitātē, kas būtiski ierobežo viņu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, padara neiespējamu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un iesaisti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Ņemot vērā LNS biedru zemo izglītības līmeni ( 2.3% ir augstākā izglītība, 34.7 % ir vidējā izglītība pamatizglītība, 63% ir pamatizglītība vai zemāka) un vājās prasmes t.sk. arī dzimtās valodas, LNJO un LNS personāla ar nedzirdību saistītās uztveres un komunikāciju īpatnības, to informatīvo izolāciju un diskrimināciju līdzdalībā sabiedriski nozīmīgo procesu norisē, zemo aktivitāti sabiedrības procesos, vājo iesaisti diskusijās un līdzdalībā lēmumu pieņemšanas procesos, nepietiekamo informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētām programmām, pastāv objektīva nepieciešamība sniegt vispusīgu informāciju, piemērus par līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos būtību un iespējām, diskutēt un rast risinājumu kāpēc un kā ir jābūt aktīviem dalībniekiem līdzdalībā lēmumu pieņemšanas procesos un finanšu resursu piesaistē, tādējādi palielinot sniegto sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Tādēļ projekta ietvaros plānotās aktivitātes veidos kompleksu pasākumu kopumu un reģionālo pārklājumu, nodrošinās informācijas pieejamību arī cilvēkiem ar komunikāciju zīmju valodā. Projekta rezultātā tiks sekmēta 310 mērķgrupas dalībnieku informatīvā, zināšanu un prasmju kapacitāte par līdzdalības aspektiem lēmumu pieņemšanas procesos, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, tādējādi kopumā veicinot informācijas sabiedrības veidošanos. Projekta aktivitāšu norisē tiks iesaistītas arī citas NVO, kas aktualizēs projektā risināmo problēmu loku un pārklājumu. Projekta aktivitāšu norisē tiks iekļauti dažāda dzimuma, vecuma cilvēki t.sk. jaunieši un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, invalīdi, tādējādi projekts veicinās vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu dažādām iedzīvotāju grupām, sekmēs šo grupu līdztiesību, konkurētspēju un veicinās sabiedrības informētību un integrāciju, mazinās izolētību novecojot.

Результаты проекта: Projekta mērķis -veicināt 2 NVO aktīva un kvalitatīva līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, stiprinot 310 mērķgrupas dalībnieku informatīvo kapacitāti un prasmes. Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, notika vesels kompleksu pasākumu kopums- noorganizēti 12 apmācību praktikumi par Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti, 9 reģionālie semināri „Līdzdalība darbībā” , izstrādāts metodiskais palīgmateriāls zīmju valodā „Projekta soļi zīmēs” , notika konference „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas”, kuras ietvaros tika diskutēts par NVO iesaistes aspektiem, nozīmi un lomu, veidiem visos varas līmeņos sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanas procesos un grupu interešu nodrošināšanā un ievērošanā dažādu jomu griezumā; tika aktualizēta un popularizēta NVO pieredze līdzdalības jomā lēmumu pieņemšanas procesos, īpaši akcentējot līdzdalību valsts un ES līmenī, noteiktas stratēģiskās jomas (arī kopīgās) iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos biedrības „Latvijas nedzirdīgo savienība” un projekta sadarbības partnera darbībā. Konferences materiāli tika publicēti LNS mājaslapā. Projekta aktivitāšu norisē tika iekļauti dažāda dzimuma, vecuma cilvēki t.sk. jaunieši un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, invalīdi. Projekta aktivitātes tika atspoguļotas LNS laikrakstā „Kopsolī” un biedrības mājas lapā.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2014-01-10
ESF финансирование: 35 408.76 EUR / 24 885.42 LVL;
  • ESF финансирование: 32 590.22 EUR / 22 904.54 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 818.54 EUR / 1 980.88 LVL;
ESF награждено: 35 408.77 EUR / 24 885.43 LVL;
  • ESF награждено: 32 590.23 EUR / 22 904.54 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 818.54 EUR / 1 980.88 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Партнер: Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija"
Дата начала проекта: 01.11.2012.
Дата окончания проекта: 30.09.2013.
Место реализации: Elvīras iela 19, Rīga
Юридический адрес: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
Tелефон: 67470595
Факс: 67470444
www: http://www.lns.lv
Cтатус: проект осуществлён