Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve kā ieguldījums Daugavpils attīstībā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Search projects

Finanšu projektu aģentūras mācību centra projekta „Latviešu valodas apguve kā ieguldījums Daugavpils attīstībā" mērķis ir veikt visas nepieciešamās aktivitātes, lai nodrošinātu latviešu valodas prasmes paaugstināšanu Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda.
Projekta īstenošanas periods ir no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.jūlijam.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas (Daugavpils un tās apkaimes) iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa projektā ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.
Projekta īstenošanas vieta ir Latgales reģions, Daugavpils.
Projekta galvenās aktivitātes:
1. informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem;
2. kursu dalībnieku reģistrācija;
3. kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija;
4. līgumu slēgšana ar izglītojamiem, kuri atbilst mērķa grupai un tiek iesaistīti mācību procesā;
5. latviešu valodas mācības grupās, kas komplektētas atbilstoši zināšanu līmenim;
6. mācību rezultātu izvērtēšana, tai skaitā izglītojamo valodas prasmes pārbaudes apmācību procesa laikā un noslēguma pārbaude;
7. apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi izsniegšana;
8. izglītojamo valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Projekta rezultātā vismaz 80% no 150 mērķgrupas dalībniekiem būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1 → A2 → B1 → B2). 5% no izglītojamiem, kas būs sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudi Mācību centrā, kārtos valsts valodas prasmes pārbaudi VISC vai PMLP.

Region: Daugavpils
Amount of Grant Awarded: 9998,12 LVL / 14 226.04 EUR
Project number: 2012.LV/LV/2-33/14
Project Promoter: SIA „Finanšu projektu aģentūra” struktūrvienība „Finanšu projektu aģentūras mācību centrs”
Start date of project: 01.11.2012.
Project finish date: 31.07.2013.