sif-jauns-kras


"Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” Identifikācijas Nr. 2012.LV/LV "

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs projekta ietvaros izvirza mērķi nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu latviešu valodas vides saglabāšanu un izplatību, līdz ar to cittautieši apgūto valodu varētu izmantot profesionālo un amata pienākumu veikšanai, kā arī pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, kas legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem.
Projekts tiks īstenots Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā.
Projekta īstenošana notiks laika posmā no 2012.gada novembra līdz 2013.gada jūlijam.
Projekta mērķu sasniegšanai tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
• informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem;
• kursu dalībnieku reģistrācija;
• valsts valodas prasmes sākotnējā pārbaude;
• mācību grupu komplektēšana;
• mācību procesa organizēšana;
• mācību nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un inventāra iegāde;
• mācību materiālu iegāde;
• latviešu valodas apmācības un izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana;
• Valsts izglītības un satura centra noslēguma pārbaudes organizēšana.
Projekta īstenošanas rezultātā izglītojamie spēs sekmīgi nokārtot Valsts satura un izglītības centra valodas pārbaudes eksāmenu un vismaz 80% apmācāmo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (bez valsts valodas zināšanām →A1; A1→A2; A2→B1; B1→B2).

Piešķirtais finansējums: 5869,07 LVL / 8 350.93 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-16/16
Projekta īstenotājs: SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2013.