Ошибка
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

eez-2009  grafiskais elements


Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir stiprināt Delnas institucionālo, cilvēkresursu un finanšu kapacitāti un ilgtspēju efektīvai līdzdalībai normatīvo aktu un rīcībpolitikas izstrādes un citos lēmumu pieņemšanas procesos, īpaši demokrātijas, līdzdalības demokrātijas, labas pārvaldības, atklātības un korupcijas ierobežošanas jomās nacionālā un starptautiskā mērogā kā Transparency International Latvijas nodaļai.

Darbības programmas īstenošanas vieta ir Rīga. Darbības programmas rezultātu ietekmē plānota visā valstī. Arī projekta rezultātu lielākā daļa būs pieejama digitāli un tādējādi pieejama bez ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.

Darbības programmas galvenie pasākumi:
- konsultācijas un cits atbalsts publiskās pārvaldes institūcijām normatīvo aktu, attīstības plānošanas dokumentu un praktiskās darbības uzlabošanai;
- sabiedrības informēšana un izpratnes veidošana par demokrātiju, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, labu pārvaldību, atklātību un korupcijas ierobežošanu, lai veicinātu sabiedrības pieprasījumu pēc tām, īpaši strādājot ar medijiem un ceļot arī to izpratnes līmeni minētajās jomās;
- Latvijas situācijas analīze demokrātijas, demokrātiskas līdzdalības, labas pārvaldības un atklātības jomās, starptautisko labas pārvaldības un korupcijas rādītāju publiskošana, skaidrošana un rekomendāciju situācijas uzlabošanai sniegšana;
- palīdzība sliktas pārvaldības un korupcijas upuriem un strukturālu pārmaiņu veicināšana, lai novērstu individuālu problēmgadījumu cēloņus;
- organizācijas institucionālās, cilvēkresursu un finanšu kapacitātes uzturēšana un uzlabošana;
- dalība starptautiskajā Transparency International nodaļu tīklā un nacionālos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos;
- projekta rezultātu un atbalstītāju publicitātes nodrošināšana.

Darbības programmas galvenie rezultāti ir demokrātijas un labas pārvaldības, kā arī pilsoniskās līdzdalības stiprināšana un veicināšana Latvijā. Programmas īstenošanas rezultātā tiks stiprinātas vairākas sabiedrības grupas efektīvākai savu tiesību un interešu aizstāvībai. Tiks atbalstītas gan konkrētas publiskās pārvaldes iestādes programmas darbības jomās, gan veicinātas strukturālas izmaiņas, lai novērstu atkārtojošos problēmu cēloņus.

Результаты проекта: Projekts īstenots laika posmā no 16.07.2013.-31.12.2015. Rīgā.
Delna sasniegusi progresu visās par mērķi izvirzītajās jomās, īpaši nozīmīgi, ka Delna:
- Par korupcijas un labas pārvaldības jautājumiem izglītoja vairāk kā 400 000 cilvēku lielu auditoriju;
- Piedalījusies vairāk kā 20 sanāksmēs Saeimā un valsts iestādēs, iestājoties par rīcībpolitikas un tiesību normu izmaiņām;
- Attīstījusi organizācijas cilvēkkapitālu piedaloties 3 starptautiskos un organizējot 2 vietēja mēroga izglītošanas pasākumus;
- Stiprinājusi komunikāciju internetā atrisinot mājas lapas tehniskās problēmas un būtiski palielinot Facebook un Twitter kontu lietotāju skaitu un sasniegtās auditorijas apmērus;
- Veicinājusi NVO sadarbību Latvijā šādos veidos: 1) līdzdarbojoties 3 Saeimas un NVO forumu tapšanā (dažādos statusos); 2) līdzdarbojoties un maksājot biedru naudu 2 pilsoniskās platformās: Latvijas Pilsoniskajā Aliansē un Latvijas Platformā attīstības sadarbībai (LAPAS);
- Sniegusi 97 juridiskās konsultācijas;
- Stiprinājusi finansiālo kapacitāti, piesaistot ziedojumus EUR 28 346 apmērā un projektu finansējumu EUR 79 740 apmērā.
'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>
article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>