eez-2009  grafiskais elements


Audzinām bērnu nevardarbīgi!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Daudzi bērni cieš no apstākļiem, kas nav atkarīgi no viņiem pašiem, bet kurus rada apkārt esošie cilvēki. Viena no būtiskākajām problēmām, kas rada nelabvēlīgus apstākļus bērna dzīves harmoniskā veidošanā, ir vardarbība. Lielākā daļa – 85 % no visiem vardarbības gadījumiem pret bērniem notiek ģimenēs.
Projekta mērķis ir veicināt labklājību vardarbībā cietušo bērnu ģimenēs Latvijā, veicinot šo ģimeņu nevardarbīgas bērnu audzināšanas prasmes un attiecīgā sociālā rehabilitācijas pakalpojuma ilgtspēju institūcijās un dzīvesvietās.
Aktivitāšu īstenošana aptvers centru speciālistu treniņu par nevardarbīgām bērnu audzināšanas metodēm, iegūtās teorijas praktiskā pielietošana individuālajās konsultācijās un specializētajās ģimeņu nometnēs, starptautiskās pieredzes nodrošināšana centru vadošajiem darbiniekiem, centru darbinieku supervīzijas, kā arī inovatīvas metodikas izstrāde un aprobēšana pašvaldību sociālajiem darbiniekiem.
Visas aktivitātes plānotas, lai projekta mērķa grupai (vardarbībā cietušajiem bērniem, cietušo bērnu ģimenēm, NVO, kas pārstāv šo iedzīvotāju tiesības un intereses, t.sk. brīvprātīgajiem darbiniekiem), nodrošinātu kompleksu un ilgtspējīgu projekta problemātikas risinājumu.
Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin inovatīvu izstrādāto metodisko materiālu pašvaldību sociālajiem dienestiem darbā ar cietušo bērnu ģimenēm, centru speciālistiem metožu apgūšanu darbā ar bērnu vecākiem par nevardarbīgas audzināšanas metodēm un iegūto starptautisko pieredzi.
Projekts sākot ar 2014.gada 1.janvāri ilgs 24 mēnešus un tas tiks īstenots visā Latvijas teritorijā un donorvalstī Īslandē kopīgi ar partneriem – Siguldas pašvaldības sociālo dienestu un Īslandes nevalstisko organizāciju – Blatt afram.

Projekta rezultāti: Daudzi bērni cieš no apstākļiem, kas nav atkarīgi no viņiem pašiem, bet kurus rada apkārt esošie cilvēki – vecāki, skolas biedri, draugi un citi līdzcilvēki. Viena no būtiskākajām problēmām, kas rada nelabvēlīgus apstākļus bērna dzīves harmoniskā veidošanā ir vardarbība dažādās tās formās. Pakalpojumus vardarbības upuriem Latvijā valsts finansējuma ietvaros sniedz 7 rehabilitācijas centri (Valmierā, Rugājos, Talsos, Ventspilī, Dobelē, Zantē un Allažos), šī finansējuma administrēšana uzticēta Latvijas Bērnu fondam. Statistika rāda, ka 85 % no visiem vardarbības gadījumiem notiek ģimenē. Vardarbības gadījumu skaits – emocionālās, seksuālās, fiziskās, bērna atstāšana novārtā, nemitīgi pieaug un gadījumi kļūst bieži arvien šokējošāki. Lielais vardarbības gadījumu skaits ģimenē norāda uz nepieciešamību pievērst pastiprinātu uzmanību tieši ģimenēm.
Līdz ar to atbildība, kas gulstas uz organizācijām, kas nodrošina sociālo rehabilitācijas pakalpojumu gan institūcijās (rehabilitācijas centriem), gan dzīvesvietā (vietējo pašvaldību sociālajiem dienestiem) ir ļoti liela. Tas, savukārt, prasa spēcīgu profesionālo kapacitāti un spējas, kā arī atbilstošus darba instrumentus. Vienlaikus paši pieaugušie aizvien biežāk vēlas tikt uzklausīti, atbalstīti un arī lūdz palīdzību problēmas risināšanā dažādos jautājumos.
Apzinoties reālo situāciju saistībā ar vardarbības izplatību Latvijas ģimenēs, tika izvirzīts projekta „Audzināsim bērnu nevardarbīgi!” mērķis: veicināt labklājību vardarbībā cietušo bērnu ģimenēs Latvijā, veicinot šo ģimeņu nevardarbīgas bērnu audzināšanas prasmes un attiecīgā sociālā rehabilitācijas pakalpojuma ilgtspēju institūcijās un dzīvesvietās.
Projekta īstenošana ir bijusi veiksmīga ne tika sekmīgā izvirzītā mērķa sasniegšanā, bet arī veicinot pilsoniskās līdzdalības attīstību. Projekta rezultātā tā mērķa grupas ieguvušas ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas un iemaņas kā veicināt labklājību vardarbībā cietušo bērnu ģimenēs Latvijā gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņā. Projekta aktivitātes iekļāva vairākus kompleksus, t.sk. inovatīvus pasākumus dažādos līmeņos mērķa grupām (vardarbībā cietušie bērni, viņu ģimenes, NVO kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cietušajiem bērniem, šo organizāciju darbinieki, t.sk. brīvprātīgie). To apliecina arī īstenotā projekta rezultāti, kas ir nozīmīgi mērķa grupu dzīves un darba kvalitātes veicināšanā:
- 51 septiņu nevalstisko organizāciju speciālists izgāja treniņus par bērnu emocionālo audzināšanu.
- Pēc treniņiem iegūtās zināšanas šie speciālisti ne tikai joprojām turpina izmantot savā ikdienas darbā (gada laikā sniedzot palīdzību vidēji 1 400 vardarbībā cietušo bērnu ģimenēm), bet arī projekta laikā nodrošinot padziļinātu uzraudzību un palīdzību 46 vardarbībā cietušo bērnu ģimenēm, kas piedalījās 7 specializētajās nometnēs.
- 8 NVO darbiniekiem noorganizēti arī 4 metodiskie semināri ar mērķi veicināt vienotu izpratni par dažādu ar bērnu sociālo rehabilitāciju saistīto veidlapu aizpildīšanu.
- Šo organizāciju vadītāji projekta ietvaros piedalījās 12 vispārējās un tematiskajās supervīzijās, kas deva iespēju ne tikai apmainīties ar savstarpējo pieredzi dažādu profesionālu problēmsituāciju risināšanu, bet arī iegūt profesionāļu padomu.
- Izstrādāts inovatīvs metodiskais materiāls Latvijas sociālajiem dienestiem un to darbiniekiem „Psihosociālais darbs ar ģimeni vardarbības pret bērnu novēršanai”. Metodika izplatīta gan sociālajiem dienestiem, gan arī citām jomas organizācijām un ir praktisks palīgs to ikdienas darbā.
Sekmīgu projekta īstenošanu, visu rezultātu sasniegšanu nodrošināja arī veiksmīga sadarbība ar abiem projekta partneriem. Organizāciju vadītājiem sadarbībā ar projekta partneri – Īslandes NVO „Blatt afram” nodrošināta starptautiskā pieredzes apmaiņa jautājumos par seksuālās vardarbības prevenciju. Savukārt, ar Latvijas partnera – Siguldas novada Sociālā dienesta palīdzību izstrādāts metodiskais materiāls sociālajiem dienestiem.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/057
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 21.01.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests,Taisni uz priekšu - seksuālās vardarbības novēršana pret bērniem
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 110269.41 EUR / 77 497.78 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94280.35 EUR / 66 260.61 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4962.12 EUR / 3 487.40 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11026.94 EUR / 7 749.78 LVL;
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 310 – 75 , Rīga, LV-1006
Tālr. nr.: 67185722, 29238947
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.lbf.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org