Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "Latviešu valodas apguve" 2014 > Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsē[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Latviešu valodas apguve" 2014

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā" mērķis ir nodrošināt mērķa grupai – pieaugušajiem Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes trijos valsts valodas prasmju līmeņos (A1 → A2 → B1 → B2). Projekta primārā mērķa grupa ir tieši Daugavpils novada iedzīvotāji, jo viņu pieeja dažāda veida izglītības pasākumiem ir ierobežota. Projekta īstenošanas vieta ir Daugavpils novada Kultūras centrs. No 2014.gada augusta līdz 2016.gada jūnijam tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes: izveidotas apmācību grupas, veiktas obligātās un starpposmu zināšanu pārbaudes, noformēti saistošie dokumenti, nodrošināta projekta publicitāte. Projekta rezultātā 80% no mērķa grupas būs paaugstinājuši latviešu valodas zināšanas par vienu pakāpi. 8,3% mērķa grupas dalībnieku būs sekmīgi nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi PMLP vai VISC (4 dalībnieki 2014./2015.mācību gadā un 4 dalībnieki 2015./2016.mācību gadā). Kopumā projekta mērķa grupa būs ieguvusi lielāku izpratni par latvisko kultūrvidi, latviešu valodas nozīmi socializācijas procesos, kā arī spēs patērēt informatīvo telpu latviešu valodā un labāk piemēroties darba tirgus prasībām.

Project number: 2014.LV/LV/1/2-19
Project Promoter: Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Place of implementation: Daugavpils
Status: Apstiprināts