eez-2009  grafiskais elements


Mācāmies būt par sava amata meistariem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķa grupa ir maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, kā arī personas, kas ir reģistrējušās kā individuālā darba veicēji, taču viņu ienākumi ir zem iztikas minimuma.Projektā tiks risināta sociālās nevienlīdzības problēma.Lai to mazinātu izvirzīts mērķis veicināt izvēlētās mērķa grupas pašapziņas celšanu, radošo izaugsmi, izglītošanu un dalību www.orudi.lv darbībā, tā stimulējot sociālo iekļaušanos un mazinot nevienlīdzību sabiedrībā.
Projekta novitāte ir dokumentālo sižetu- amatnieku veiksmes stāstu veidošana, kas izveidoti, lai stimulētu mērķgrupas aktivitātes līmeni. Vēlamais rezultāts ir radīt konkurētspējīgus amatniekus. Tas tiks sasniegts mērķgrupai apgūstot jaunas prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās, apmeklējot informatīvos seminārus un gūstot iedvesmu no dokumentālajiem sižetiem.
Sadarbības partneri- biedrības „Saulessvece” un „Kūzuls”, kas nodrošinās radošās darbnīcas, sniedzot mērķgrupai jaunas iemaņas amatniecībā, pilnveidojot tās ar stabilām zināšanām.

Projekta rezultāti: Projekta mērķa grupa 177 maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, kā arī personas, kas ir reģistrējušās kā individuālā darba veicēji, taču viņu ienākumi ir zem iztikas minimuma. Projektā tiks risināta sociālās nevienlīdzības problēma, ceļot mērķa grupas pašapziņu, radošo izaugsmi, izglītošanu un dalību www.orudi.lv darbībā, tā stimulējot sociālo iekļaušanos un mazinot nevienlīdzību sabiedrībā.
Realizējot izvirzīto mērķi, biedrība “Sukrums” ir sasniegusi sekojošus rezultātus:
1. Pateicoties 11 radošajām darbnīcām un 50 dokumentālajiem sižetiem ir uzsākts un gada gaitā regulāri veicināts process, kurā Baltinavas novada sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji kļūst par veiksmīgiem amatniekiem, iesaistot 132 mērķgrupas pārstāvjus.
2. Izveidota 1 jauna darba vieta personai, kas uzņēmās projekta koordinēšanas jautājumus. Ar Ziemeļaustrumu Latgales amatnieku koordinatores palīdzību tika veidota projekta sekmīga gaita un veidota sadarbība ar sadarbības partneriem, biedrību “Saulessvece” un “Kūzuls”, lai paaugstinātu projekta sasniegtos rezultātus, paverot Baltinavas novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem plašāku redzesloku. Ziemeļaustrumu Latgales amatnieku koordinatore veidoja 50 dokumentālos sižetus, ar kuru palīdzību tika motivēti Baltinavas novada sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji attīstīt savas prasmes un sasniegt jaunus pieredzes apvāršņus.
3. Aktivizētas, informētas un izglītotas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas dažādu amata prasmju attīstīšanā un pilnveidošanā, kā arī veicinātas jaunas idejas un indivīdu pašattīstīšanās.
Radošajās darbnīcās iesaistīti 132 mērķgrupas pārstāvji, tai skaitā,
- 23 bērni;
- 23 jaunieši;
- 18 ģimenes ar bērniem;
- 27 maznodrošinātas personas;
- 27 bezdarbnieki;
- 14 pašnodarbinātas personas ar ienākumiem zem iztikas minimuma.
4. Izveidoti 50 dokumentālie sižeti, kas ir esošo amatnieku veiksmes stāsti par viņu aizraušanos un piekoptajām amata prasmēm. Dokumentālie sižeti ievietoti 5 interneta vietnēs: www.orudi.lv, www.facebook.com, www.draugiem.lv, twitter.com, www.youtube.com. Tos tur var apskatīt ikviens interesents un no tiem smelties iedvesmu un jaunas dzīves atskārsmes.
5. Izveidotas un realizētas 11 radošās darbnīcas. Kurās apgūtas dažādas amata prasmes: rotaslietu gatavošana, ieskats floristikā, kokapstrādes prasmju apgūšana, origami veidošana, ieskats šūšanas un aušanas pasaulē, rotaļlietu gatavošana no dzijas, pirtsslotu siešana, iepazīti Latgales virtuves noslēpumi, siets siers un vāktas tējas ziemai pļavā.
6. Popularizēts brīvprātīgo darbs, kopumā iesaistot 11 brīvprātīgos dažādās vecuma grupās. Brīvprātīgie ir kļuvuši sabiedriski aktīvi, viņos ir stiprināta apziņa par brīvprātīgā darba lietderīgumu un nepieciešamību sabiedrības dzīves komforta zonas labiekārtošanai. Ģenerējuši un īstenojuši savas idejas. Tādejādi radot sevī drosmi sasniegt pat pašas pārgalvīgākās un trakākās idejas, lai sasniegtu kopīgi izvirzīto mērķi. Ieguvuši jaunu pieredzi gan sociālu, gan profesionālu. Veidojuši izpratni par projektu rakstību un savas iegūtās zināšanas pielietojuši praksē kopīgi izstrādājot projektu “Tev, man un visiem mums- lai top Baltinavā, projekta izstrādes laikā brīvprātīgie guvuši jaunas zināšanas gan par projektu izstrādi kopumā, gan arī guvuši vērtīgu darba pieredzi, kā arī guvuši jaunas prasmes vērojot amatnieku darbīgās rokas. Ieguvuši jaunus sociālos kontaktus gan projekta ietvaros, sadarbojoties ar biedrībām “Kūzuls” un “Saulessvece”, gan arī ārpus projekta ietvariem, izveidojot kontaktus ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
7. Veiktas informēšanas un publicitātes aktivitātes par projekta norises gaitu, sasniegtajiem rezultātiem un gūto pieredzi.
Publicitātes pasākumi veikti 6 interneta vietnēs: www.orudi.lv (latviešu un angļu valodā), www.facebook.lv, www.draugiem.lv, www.youtube.com, twitter.com, www.lakuga.lv. Un 3 laikrakstos: “Vaduguns”, “Baltinavas Vēstis”, “Kārsavas novada vēstis.”

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/015
Projekta apstiprināšanas datums: 14.06.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 09.07.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Sukrums"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Kūzuls”,Biedrība „Saulessvece”
Projekta īstenošanas vieta(s): Baltinavas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 20637.79 EUR / 14 504.32 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17641.39 EUR / 12 398.44 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 928.49 EUR / 652.55 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2067.91 EUR / 1 453.34 LVL;
Juridiskā adrese: Tilžas iela 15/12, Baltinavas novads, LV-4594
Tālr. nr.: 26423947
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.orudi.lv/biedriba-sukrums/

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org