Ошибка
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

eez-2009  grafiskais elements


STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Nepilnajās, daudzbērnu un ģimenēs ar bērnu invalīdu (turpmāk tekstā-Ģimenes)-dzīve bieži sastāv no ikdienas cīņas ar ilgtermiņa laika un līdzekļu trūkumu, kas neļauj kvalitatīvi nodrošināt ģimenes funkcijas.
Projekta mērķis ir Ģimeņu vajadzībām atbilstošu kompleksu inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, un ģimenes locekļu prasmju pilnveidošana un pašattīstība caur kultūras un radošajām iniciatīvām, lai veicinātu Ģimenes kvalitatīvu funkcionēšanu.
Projekta mērķis tiks sasniegts:
Sniedzot kompleksu psihosociālu palīdzību 51 Ģimenei, lai pilnveidotu ģimenes locekļu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā;
Ar projekta partneru metodisku atbalstu, pilnveidojot 26 NVO biedru un darbinieku kompetences sociālpsiholoģiskā atbalsta sniegšanai Ģimenēm, atbilstoši to vajadzībām, un tādejādi veicinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību.
Projekts notiks Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionos no 01.09.2014. līdz 31.08.2015.

Результаты проекта: Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu vajadzībām atbilstošu inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, un ģimenes locekļu prasmju pilnveidošana un pašattīstība caur kultūras un radošajām iniciatīvām, lai veicinātu to veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Projekta mērķis tika sasniegts, sniedzot kompleksu psihosociālu palīdzību sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm – nepilnajām un daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērns - invalīds (turpmāk tekstā - Ģimenes), lai pilnveidotu Ģimeņu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā, tā veicinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionos un stiprinot atbalstu sociālajam taisnīgumam.
Projekta rezultāti:
Iznākums piegādāts:
• 3 projekta informatīvie semināri;
• informatīvais materiāls "Mēs būvējam pārāk daudz sienu un nav pietiekami daudz tiltus (Isaac Newton;
• e-buklets "Ģimenes attiecību dārzs" mājas lapā www.tilts.te.lv
• Biedrības sanitāro un saimniecisko telpu remonts, pielāgojot tās personām ar kustību traucējumiem - Dambja iela 10, Jēkabpils;
• pieredzes apmaiņas seminārs "Divkārt dod tas, kas dod bez kavēšanās" Lietuvā;
• 61 ģimenes (11 no tiem ģimenes ar bērniem ar īpašām vajadzībām) iesaistīti projekta aktivitātēs;
• 44 ģimenes piedalījās ģimenes pasākumos "Trīs ceturtdaļas";
• 45 personas saskaņā ar savām vajadzībām saņēma pielāgotus atbalsta pasākumus no dažādiem speciālistiem;
• 14 ģimenes locekļi (46 personas) apmeklēja ģimenes nometni "Baltābele" Aglonā;
• 26 speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā.
Projekta aktivitātes tika īstenotas ar biedrības partneru - biedrības "Radošā psiholoģija centrs ģimenei" un Utenas Lietišķo zinātņu universitātes atbalstu.
Projekta aktivitātes tika veiktas Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionā, un projekts tika realizēts no 01.09.2014. līdz 31.08.2015.
'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>
article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>