Home > Society Integration Foundation > SIF participation in projects > ARHĪVS > Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā

Projekts „Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

NIC logo kopa jauns

 

Projekts „Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā"

Projekta vispārīgais mērķis: Trešo valstu pilsoņu integrācijas iespēju novērtēšana un problēmu identificēšana, tai skaitā, nosakot atbilstību ES tiesību normām, integrācijas politikas efektīvai īstenošanai.

Projekta specifiskais mērķis: Veikt pētījumu par trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, identificējot nepilnības, nosakot nepieciešamos uzlabojumus šādās jomās – nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, pilsoniskā līdzdalība un diskriminācijas mazināšana – un novērtējot integrācijas un valodas kursu pieejamību un dažādu trešo valstu pilsoņu grupu piekļuvi darba tirgum.

Mērķa grupa: valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju eksperti, kas ir iesaistīti darbā ar trešo valstu pilsoņiem dažādos pakalpojumu sniegšanas līmeņos.

Kāpēc?

Šajā projektā piedāvātais problēmas risinājums ir sekmēt kvalitatīvas un kvantitatīvas informācijas pieejamību par trešo valstu pilsoņu integrācijas procesu Latvijā, tādējādi radot iespēju politikas veidotājiem un ieviesējiem izvirzīt skaidrus mērķus, indikatorus un novērtēšanas mehānismus, lai noteiktu integrācijas politikas prioritātes un novērtētu līdz šim īstenotās politikas un izmantoto instrumentu ietekmi uz integrācijas procesiem Latvijā.

Projekta rezultātā tiks veikts pētījums par trešo valstu pilsoņu nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes, pilsoniskās līdzdalības, diskriminācijas mazināšanas jautājumiem.

Kā un kādi jautājumi tiks pētīti?

Pētījuma ietvaros tiks iegūti kvalitatīvi un kvantitatīvi dati par trešo valstu pilsoņu integrācijas iespēju novērtēšanu un problēmu identificēšanu, tajā skaitā tiks noteikta to atbilstība Eiropas Savienības tiesību normām un integrācijas politikas efektīvākai īstenošanai. Iespēju robežās tiks nodrošināta datu salīdzināšana ar iepriekš veikto pētījumu rezultātiem, tādējādi redzot attīstības dinamiku un problēmu/vajadzību risināšanas tendences.

Tiks izanalizēts tiesisko, ekonomisko, sociālo apstākļu kopums, kas parāda trešo valstu pilsoņu situāciju Latvijā, t.i. apzinātas dažādas trešo valstu pilsoņu grupas, tajā skaitā mērķa grupa, kas Latvijā ieceļo, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30. punktā noteikto.

Projekts paredz, ka pētījuma ietvaros ir jāapskata šādi jautājumi:

 1. Trešo valstu pilsoņu imigrācijas normatīvā regulējuma dokumentu izmaiņu analīze, t.sk. nosakot atbilstību ES tiesību normām;
 2. Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā – statistikas datu analīze;
 3. Imigrantu situācijas Latvijā raksturojums, kur iespējams izmantojot Eiropas Savienības kopējos identificētos indikatorus:
  1. Nodarbinātība;
  2. Izglītība;
  3. Veselības aprūpe;
  4. Sociālā iekļaušanās;
  5. Pilsoniskā līdzdalība;
  6. Diskriminācijas mazināšana.
 4. Valsts valodas un integrācijas kursu pieejamība un kvalitātes salīdzinošā analīze starp dažādām trešo valstu pilsoņu grupām;
 5. Imigrantu iekļaušanās Latvijas sabiedrībā: padziļināto interviju analīze – izlases intervijas personām, kas ieceļojušas pamatojoties uz Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30. punktā noteikto;
 6. Analīze par pieejamajiem pētījumiem un datiem un to pieejamības nepilnības;

Projekta ilgums: 2015.gada 10.janvaris – 2015. 30.jūnijs.

Pētījuma rezultātu prezentācija plānota 2015.gada jūnijā.

pdfPIEEJAMI PĒTĪJUMA REZULTĀTI

pdfPĒTĪJUMA KOPSAVILKUMS ANGĻU VALODĀ

pdfPĒTĪJUMA KOPSAVILKUMS KRIEVU VALODĀ

Kontaktinformācija:

Līga Vecā
Proejkta vadītāja
Tel. 67078183
e-pasts:

Projekts tiek īstenots Aspazijas bulvārī 24.

Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas Granta līguma Nr.IF/2013/2/1 ietvaros par projekta „Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā " īstenošanu. Finansējums piešķirts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%). Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds. Eiropas Komisijas tīmekļa vietne attiecībā uz Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu: http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm