Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Aktīvi BrīvPrātīgs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekts „Aktīvi BrīvPrātīgs” norisināsies 12 mēnešus Cēsīs, no 2015. gada maija. Tā tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas. Projekta mērķis ir attīstīt brīvprātīgo darbu kā instrumentu sociālajai iekļaušanai, dzimumu līdztiesības veicināšanai un sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā. Risināšanai izvirzītas 4 galvenās problēmas: zemais bērnu un jauniešu skaits, kuri darbojas organizācijās, jauniešu bezdarbs, kas rodas zināšanu trūkuma dēļ, nepietiekamais piedāvājums bērniem un jauniešiem lietderīga vasaras brīvlaika pavadīšanai, jauniešu zināšanu trūkums par reproduktīvo veselību
Galvenās projekta aktivitātes – brīvprātīgo piesaiste, brīvprātīgo aktivitāšu organizēšana, Vienaudžu izglītotāju sagatavošana, nodarbību vadīšana skolās, apmācības un meistarkleses (par digitālajām metodēm, radošu domāšanu, improvizācijas teātra metodēm), Jauniešu mājas remonts, lai varētu īstenot aktivitātes.

Результаты проекта: Projekta laikā pilnveidota brīvprātīgā darba struktūra, izveidojot veiksmīgu sistēmu, kā notiek pasākumu organizēšana, jauniešu iesaiste un sadarbība starp dažādām institūcijām. Brīvprātīgajā darbā iesaistīti bērni un jaunieši no dažādām sociālās atstumtības pakļautajām grupām – jaunieši ar īpašām vajadzībām veselības dēļ, jaunieši no lauku reģioniem, jaunieši ar iekļaušanās grūtībām, jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. notikušas apmācības par digitālajām metodēm un radošumu un improvizācijas meistarklases, sniedzot lielu ieguldījumu mērķa sasniegšanā.
Projekts īstenots Cēsīs.
Projekta īstenošanas periods no 01.05.2015.-30.04.2016..
Sasniegti šādi rezultāti: Ievietotas 7 relīzes drukātajos medijos – “Cēsu Vēstis”, laikraksts “Druva”. 6227 Cēsu novada Facebook lapas sekotāji, 3761 Cēsu novada Twitter sekotāji, 1324 Cēsu novada Jauniešu domes Twitter sekotāji, 295 biedrības “Youth for City – City for Youth” Twitter sekotāji, 301 Cēsu novada Jauniešu domes Facebook lapas sekotāji, Cēsu novada pašvaldības, Cēsu Bērnu un jauniešu centra interneta lapas, Cēsu novada Jauniešu domes bloga apmeklētāji (precīzs skaits grūti nosakāms). 74 jaunieši piedalījušies pasākumu plānošanā. 46 jaunieši piedalījušies brīvā stila ekstrēmo sporta veidu sacensībās. 6 jaunieši piedalījušies stiprākā jaunieša noteikšanā.15 jaunieši piedalījušies Sporta dienā kā organizatori. 72 jaunieši piedalījušies Sporta dienā kā skatītāji. 37 piedalījušies apmācībās par digitālajām metodēm un radošumu. 30 bērni no sociālā riska ģimenēm pavadījuši 6 dienas darbojoties dažādās radošās, sportiskās aktivitātēs, 6 brīvprātīgie jaunieši būs guvuši pieredzi nometņu rīkošanā. 25 jaunieši (12-15) no sociālā riska ģimenēm piedalījās 5 dienu nometnē. Piedalījās 7 jaunās mūzikas grupas (kuras bija izpildījušas visus kritērijus). 65 skatītāji apmeklējuši pasākumu. 828 bērni un jaunieši piedalījušies Jauniešu dienā. 17 pārstāvji no Cēsu novada izglītības iestādēm informēti par projektu un jauniešu iespējām iesaistīties. 81 jaunieši (13 – 20 gadi) piedalījušies Jauniešu forumā. 9 jauniešu pāri novadījuši katrs 2 nodarbības. 123 jaunieši piedalījušies nodarbībās par seksuālo un reproduktīvo veselību. Radošā pasākumā piedalījies 81 apmeklētājs vecumā no 8 līdz 28 gadiem. Atskata pasākumā piedalījušies 37 jaunieši vecumā no 14 līdz 28 gadiem.

15 jaunieši piedalījušies improvizācijas teātra meistarklasēs. 23 pedagogi piedalījušies apmācībās par radošo domāšanu un digitālajām metodēm. 111 dalībnieki piedalījušies Sniega (ne)dienā. Izremontēti 29.4 m2 Jauniešu mājas. 3 relīzes mājas lapā latviešu un angļu valodā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 27.05.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Youth for City – City for Youth”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Место осуществления проекта: Cēsis
Регион(ы) осуществления проекта: Vidzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 21241.70 EUR / 14 928.75 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18161.65 EUR / 12 764.08 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 955.88 EUR / 671.80 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2124.17 EUR / 1 492.88 LVL;
Юридическии адрес: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Номер тел.: 28858141
Факс: -
Е-почта:

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org